Otázka primátorovi

December 2013 / Prečítané 957 krát

   Primátora mesta Mgr. Olivera Solgu sme požiadali o odpoveď na túto otázku:

l Pán primátor, o pár dní je za nami rok 2013. Rok, ktorý bol pre samosprávy jeden z najzložitejších. Ako ho v zrkadle porovnateľných miest a udalostí prežil Pezinok? Čo považujete z vášho pohľadu za najväčšie mínus a čo za najväčšie plus, alebo inak, čo sa nám podarilo a čo nie?

- Za najväčší, žiaľ pretrvávajúci problém považujem zníženie podielových daní a záťaž povinností, ktoré prechádzajú zo štátu na mestá bez finančného krytia. Veľkým problémom bolo aj to, že sa nám nepodarilo naplniť kapitálové príjmy, teda že sme nepredali budovy, ktoré mesto nedokáže využiť a skôr musíme do nich investovať, aby sme ich ako-tak, udržali prevádzky-schopné a mohli ich prenajímať. Priznám sa, že ma ešte stále trápi nezáujem časti obyvateľov o dianie v meste a tiež neobjektívne hodnotenia výsledkov, ktoré mesto dosahuje a ktoré niektorí ľudia považujú za úplnú samozrejmosť. Naopak, veľmi príjemne pôsobí pozitívne hodnotenie mesta z úst ľudí, ktorí tu nežijú, ale často Pezinok navštevujú a vidia a kvitujú spomínané pozitívne zmeny. Mnohým z nás, ktorí tu žijeme, asi chýba ten povestný potrebný odstup alebo poznatok, že inde je to ďaleko horšie. Teší ma tiež pozitívne hodnotenie z úst najmä mladých ľudí, ktorí sa do Pezinku prisťahovali v ostatných rokoch a vedia objektívne zdôvodniť, prečo si pre svoj nový domov vybrali práve Pezinok.
   Pozitívne aj v tomto roku bolo, že sme okrem všetkých vitálnych funkcií mesta, ako bolo fungovanie škôl, sociálnych zariadení, mestských podnikov, úradu, mestskej polície, ale aj verejného osvetlenia, údržby zelene, odvozu odpadu, či na druhej strane pri podpore kultúry a športu dokázali aj výrazne investovať. V tomto roku to bola hlavne rekonštrukcia jedálne a kuchyne na ZŠ Fándlyho za viac ako 600 000 eur. Veľmi ma potešil, tak ako mnohých Pezinčanov, aj dopravný terminál, teda priestor pred železničnou stanicou. Za pozitívne považujem aj aktivity občanov, ktorí sa v čoraz väčšej miere zúčastňujú dobrovoľných bezplatných brigád zameraných na revitalizáciu a čistenie okolitej prírody. Osobne ma tešia úspechy všetkých našich spoluobčanov dosiahnuté v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. To, že niekto niečo dosiahne svojou pracovitosťou, talentom, či vytrvalosťou nie je totiž v dnešnom svete samozrejmosťou a malo by byť preto patrične ocenené aj v rámci mestskej komunity.

 

(r)


Ohodnoťte článok: