Spomíname

November 2013 / Prečítané 2023 krát

Dňa 14. 11. 2013 uplynulo 11 rokov od smrti našej drahej mamy a babky
Anny ŠUBOVEJ
rod. Bauerovej.
S láskou na ňu spomína celá rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
 
  Dňa 7. 12. 2013 uplynie rok, čo nás navždy opustil náš drahý otec a dedko Michal SLEZÁK.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Deti s rodinami. Ďakujeme.
Už nevidíš slnko, krásny deň, na Cajlanskom cintoríne snívaš svoj večný sen. Už niet návratu, ani nádeje, len cesta k hrobu nás k tebe zavedie. V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal každý, kto ťa mal rád. Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 14. 11. sme si pripomenuli 7. výročie smrti nášho milovaného otca a manžela
Jána HABERLU.
S láskou spomína smútiaca rodina.
 
  Chýbaš nám každú minútu, hodinu, každučký deň, no ty už 4 roky snívaš svoj sen. Plánov, snov a túžob mala si tak veľa, no zo všetkého najviac si iba žiť chcela. S nekonečnou láskou spomíname na
Irenku TURANSKÚ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Dňa 11. 12. 2013 uplynie 6 rokov, čo nás opustil manžel otec, dedko a pradedko
Ivan ZÁPRAŽNÝ.
S láskou spomína manželka, deti s rodinami a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  Dotĺklo srdce, ktoré nás milovalo, zamdleli ruky, ktoré pre nás toľko vykonali. 14. okt. 2013 bolo 5 rokov, čo po dlhej chorobe od nás odišiel vo veku 70 rokov
Dezider NÉMET.
S láskou spomínajú deti Milota a Roman s rodinami a manželka Kamila.
Dotĺklo srdce, ktoré nás milovalo, zamdleli ruky, ktoré pre nás toľko vykonali. 15. okt. 2013 bolo 10 rokov, čo dotĺklo srdce mojej matky
Heleny KINDEROVEJ
vo veku 86 rokov. S láskou na matku a babku spomínajú dcéra Kamila, vnuk Roman s manželkou Nancy a synom Lukasom, vnučka Milota s manželom Wernerom a deťmi Mike, Davidom a Norou.
 
  Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Dňa 26. 11. 2013 uplynul rok čo nás opustil manžel a otec
Ľubomír ŠIMONOVIČ.
S láskou a úctou spomína manželka Veronika a syn Ľubomír. Venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Dňa 29. 10. 2013 sme si pripomenuli 3. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Vojtecha ONDROVIČA.
S láskou spomína manželka, deti a vnúčatká Emka a Ninka.
 
  Dňa 11. 11. 2013 sme si pripomenuli 100. nedožité narodeniy našej mamy
Márie SANDTNEROVEJ.
S úctou a láskou na ňu spomínajú syn Kamil s rodinou a dcéry Anna, Marta a Mária s rodinami.
26. 11. 2013 uplynie prvý smutný rok, čo dotĺklo šľachetné srdiečko nášho drahého ocka
Ladislava HOTOVÉHO.
S láskou spomínajú manželka, deti s rodinami a ostatná rodina.
 
  Dňa 15. novembra sme si pripomenuli 15. výročie úmrtia mojej mamy
Márie ČAJKOVIČOVEJ,
rod. Slamkovej
S úctou a láskou spomína syn Paťo s manželkou.
Dňa 20. 11. uplynulo 8 rokov, čo nás navždy opustila naša mamička
Vilma PONIŠTOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venjte jej tichú spomienku. S láskou spomínajú dcéry Jana a Mária s rodinami.
 
  Odišiel si a niet ťa medzi nami v našich srdciach žiješ spomienkami. Dňa 10. 12. 2013 uplynie 2. rok, čo nás navždy opustil náš drahý
Vojtech KRASŇANSKÝ
z Grinavy Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku. Spomínajú manželka, deti, sestry a bratia s rodinami.
Dňa 9. 10. 2013 uplynul rok, čo nás navždy opustil manžel otec a dedko
Vikltor KRALOVIČ.
Ak ste ho poznali a mali radi, spomínajte s láskou spolu s nami. Manželka Mária, syn Miroslav s manželkou a deťmi, syn Marián.
 
  Stanislav TAHOTNÝ.
5. 11. 2013 – 5. výročie úmrtia. S láskou spomína manželka s deťmi a ostatná rodina Tahotná.
Dňa 12. 11. 2013 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
František ROZPRÝM.
Za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli, ďakujeme. Smútiaca rodina.
 
  Dňa 31. 10. 2013 uplynuli tri roky, čo nás navždy opustil drahý manžel
František NAGY.
S láskou vďakou a úctou spomína manželka Štefánia a ostatná rodina. Venujte mu, prosím, s nami tichú spomienku.
Len kytičku kvetov vám na hrob môžeme dať a s láskou na vás spomínať. Čas plynie, ale spomienky ostávajú. Dňa 8. 11. 2013 uplynulo 30 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mama
Jozefína KRASŇANSKÁ,
rod. Biznárová
z Grinavy a dňa 21.11.2013 by sa dožil náš otec
Ondrej KRASŇANSKÝ
86 rokov. S láskou spomínajú dcéry Oľga, Mariena, Jozefína, Terézia a synovia Jozef, Peter s rodinami.
  26. nov. 2013 si pripomenieme nedožité 100. narodeniny našej mamy
Kataríny GUŠTAFÍKOVEJ
rod. Šeligovej.
Dcéra Cecília a synovia Peter, Pavol, Ján a Gabriel s rodinami.
Dňa 23. 11. 2013 uplynuli 4 roky, čo nás navždy opustil náš drahý
Rudolf KOPÁL.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.
 
  Dňa 18. 11. 2013 sme si pripomenuli nedožité 70. narodeniny a 30. augusta uplynulo 13. rokov od úmrtia nášho milovaného manžela, otca, dedka a pradedka
Karola HERIBANA
z Vinosad. Spomíname s láskou.


Ohodnoťte článok: