Mesto Pezinok

November 2013 / Prečítané 1541 krát

Mesto Pezinok

PREDÁVA

a) dom s pozemkami na ulici Za dráhou 19 v Pezinku
   Pozemky majú celkovú výmeru 3.202 m2. Minimálna kúpna cena je 70.000 €. Súťažný návrh (návrh kúpnej zmluvy) je potrebné doručiť v zapečatenej obálke do 20. 2. 2014 do 11.00 h na adresu Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla: „SÚŤAŽ - predaj domu s pozemkami Za dráhou 19 NEOTVÁRAŤ“. Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční 20. 2. 2014 o 14.00 h.

b) pozemky na ulici Za dráhou v Pezinku
  
Pozemky majú celkovú výmeru 3.038 m2. Minimálna kúpna cena je 80.000 €. Súťažný návrh (návrh kúpnej zmluvy) je potrebné doručiť v zapečatenej obálke do 20. 2. 2014 do 11.00 h na adresu Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla: „SÚŤAŽ - predaj pozemkov na ulici Za dráhou NEOTVÁRAŤ“. Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční 20. 2. 2014 o 14.15 h.

c) administratívnu budovu v centre mesta na ul. M. R. Štefánika 10
  
Minimálna kúpna cena je 595.000 €. Súťažný návrh (návrh kúpnej zmluvy) je potrebné doručiť v zapečatenej obálke do 20.02.2014 do 11.00 h na adresu Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla: „SÚŤAŽ - predaj budovy na M.R.Štefánika 10 NEOTVÁRAŤ“. Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční 20. 2. 2014 o 14.30 h.

d) budovu na Cajlanskej ul. č. 88
  
Pozemky majú celkovú výmeru 1021 m2. Minimálna kúpna cena určená v zmysle znaleckého posudku. Súťažný návrh (návrh kúpnej zmluvy) je potrebné doručiť v zapečatenej obálke do 30. 1. 2014 do 11.00 hod na adresu Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla: „ SÚŤAŽ - predaj budovy s pozemkami Cajlanská ul. č. 88 NEOTVÁRAŤ “ . Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční 30.01.2014 o 14.45 hod.

e) budovu s priľahlým pozemkom na ul. Obrancov mieru č. 51
  
Minimálna kúpna cena určená v zmysle znaleckého posudku. Súťažný návrh (návrh kúpnej zmluvy) je potrebné doručiť v zapečatenej obálke do 30. 1. 2014 do 11.00 h na adresu Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla: „SÚŤAŽ - predaj budovy s priľahlým pozemkom na ul. Obrancov mieru č. 51 NEOTVÁRAŤ“. Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční 30. 1. 2014 o 15.00 h.

f) rekreačnú chatu s pozemkom v Slnečnom údolí v Pezinku
  
Pozemok má výmeru 278 m2. Chatu je možné rekonštruovať, príp. pristavať v rámci tejto výmery. Minimálna kúpna cena je 60.000 € Súťažný návrh (návrh kúpnej zmluvy) je potrebné doručiť v zapečatenej obálke do 20. 2. 2014 do 11.00 h na adresu Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla: „SÚŤAŽ - predaj chaty Slnečné údolie NEOTVÁRAŤ“. Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční 20. 2. 2014 o 15.00 h.

g) pozemky na Myslenickej ul. (pred Tescom)
  
Pozemky majú výmeru 4857 m2. Minimálna kúpna cena je 50 eur/m2. Predaj sa uskutoční formou elektronickej aukcie. Prvotné ponuky je potrebné podať do 30.12. 2013 do 11.00 h na adresu Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla: „SÚŤAŽ – pozemky Myslenická NEOTVÁRAŤ “ .

   Predaj nehnuteľností uvedených pod písm. a) – e) sa uskutoční formou obchodnej verejnej súťaže. Predaj nehnuteľností uvedených pod písm. f) sa uskutoční formou elektronickej aukcie.
Bližšie informácie: tel.: 033/6901200, e-mail: renata.gottschallova@msupezinok.sk  , web: http://www.pezinok.sk .


Ohodnoťte článok: