Tri otázky primátorovi

November 2013 / Prečítané 1349 krát

Primátora mesta Mgr. Olivera Solgu sme požiadali o odpoveď na tieto otázky:

l Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadaní 12. 11. prerokovalo aj Návrh na vysporiadanie majetku a prípravu zrušenia obchodnej spoločnosti PBS, s.r.o. Tento materiál vyvolal búrlivú diskusiu a dokonca pochybnosti o Mestom navrhnutom riešení vyrovnania a likvidácie Podniku bytových služieb.

- Negatívna reakcia niektorých poslancov prekvapila aj mňa. Najmä preto, že po celú dobu, každoročne, riešili problémy PBS, prijímali kolektívne rozhodnutia a spoločne kontrolovali podnik. Rovnako tak aj Dozorná rada PBS ako najvyšší kontrolný orgán uvedenej spoločnosti, v ktorej sedeli aj poslanci, nemala po celú dobu žiadne vážne pripomienky či výhrady. Dnes, keď spoločnosť už nevykonáva svoju pôvodnú činnosť, teda výrobu a distribúciu tepla, nie je dôvod, aby naďalej existovala. Spoločnosť nám zanechala aj vysporiadanie svojich záväzkov vo výške 320 000 €, a to za roky 2012 a 2013. Tak to konštatovalo aj ÚRSO, ktoré vykonalo kontrolu v minulých mesiacoch. Zároveň nám však PBS odovzdala majetok, ktorý mala v správe a zhodnotila ho o sumu zodpovedajúcu výške jej záväzkov. Správnosť postupu Mesta potvrdilo aj stanovisko útvaru hlavného kontrolóra mesta. Finančné prostriedky sme neprejedli, ale boli investované do technológie a ostali v majetku mesta. Po zúčtovaní oprávnených nákladov ich však musíme vrátiť odberateľom tepla a teplej vody, vrátane samotného mesta, ktoré tiež bolo odberateľom.
   Na vykrytie spomínaného dlhu použijeme prostriedky rezervného fondu. Tiež som poukázal na to, že spoločnosť Termming, ktorej sme prenajali tepelné hospodárstvo, nám každý rok zaplatí nájom 50 000 eur. Znovu opakujem, že aj poslanci vedeli, že spoločnosť bola niekoľko rokov v mínuse a tlačila pred sebou balvan strát a neefektívnej výroby tepla, ktorý dnes prebrala spoločnosť Termming.

l Ďalším bodom rokovania bola právna subjektivita materských škôl. Prečo sa rokovalo viac ako hodinu o niečom, čo v dvoch zo siedmich prípadoch musíte urobiť aj tak, lebo vám to prikazuje zákon?

- Celá debata bola jedna veľká fraška. Tento bod prerokovala aj Komisia školstva a odporučila ho prijať. Hlasovali zaň aj pedagogičky, ktoré teraz boli proti. Argumenty jednej z nich, že vedenia MŠ nie sú pripravené odborne ani eticky, mi pripadali ako zo zlého filmu. A určite aj pani riaditeľkám, keď sa o sebe v
mestskej televízii dozvedia, že nie sú schopné urobiť to, na čom dobrovoľne participujú už mesiace a sú na to aj s podporou mesta plne pripravené. Právnou subjektivitou sa každej MŠ podstatne zvýši rozhodovacia právomoc a kompetencie a je to jednoznačne nástroj zvýšenej demokratickosti riadenia a zodpovednosti.

l Do tretice prekvapením bolo vystúpenie poslankyne pani Bauerovej, ktorá prezentovala petíciu proti výstavbe hokejového areálu na Rozálke. Ako si to má vysvetliť občan, ktorý bol doteraz informovaný, že mesto sa naopak snaží do mesta pritiahnuť investora, ktorý hokejovú halu postaví a bude prevádzkovať?

- Keď som nastúpil v roku 2002 do funkcie primátora, na Rozálke sa mali stavať činžiaky a rodinné domy. Na poslednú chvíľu sme to zastavili a rozhodli, že Rozálka bude slúžiť ako územie na šport a rekreáciu. Tak je to aj v Územnom pláne mesta. Od tej doby sa datuje aj naša snaha dostať do Pezinka hokej, presnejšie hokejovú ľadovú plochu. Nasledovali dlhé rokovania a dnes sme len krôčik od ich úspešného ukončenia. Dokonca dve firmy ponúkajú, že postavia a budú prevádzkovať ľadovú plochu s príslušenstvom. Teda žiadny hotel, ani iné komerčné aktivity, ktoré by s hokejom nesúviseli. O to viac ma prekvapila aktivita pani poslankyne Bauerovej a skupiny občanov, ktorí petíciu podpísali. Hovoriť o tom, že halu áno, ale nie na Rozálke, je úplne scestné, pretože Mesto nemá inú vyhovujúcu a dostupnú plochu k dispozícii. Naozaj nerozumiem, prečo s touto iniciatívou prichádzajú teraz, keď už pripravujeme nájomnú zmluvu.
   My predsa pozemok nepredávame a podobne, prenájmom, sme postupovali aj v iných prípadoch, napr. v prípade tenisovej haly na ul. F. Kráľa alebo klubovne na Amfiteátri. Pevne verím, že aj iniciátori petície si uvedomia, že konáme vo verejnom záujme a v prospech Pezinčanov.

 

(r)