Kauza cajlanský štadión

November 2013 / Prečítané 1055 krát

Proti zatvoreniu ihriska prišli pred Okresný súd v Pezinku protestovať aj mladí futbalisti. FOTO (pb)   Dňa 7. 11. 2013 sa na Okresnom súde v Pezinku uskutočnilo pojednávanie týkajúce sa užívania futbalového areálu na Cajle.
   Žalobu proti Mestu Pezinok a Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva podali manželia Homolovci a žiadali, aby súd po vykonaní dokazovania vydal rozsudok, v zmysle ktorého bude žalovaným (Mestu Pezinok) uložená povinnosť - zdržať sa rušenia hlukom a odstrániť závadný stav.
   Obsahovo ide o tzv. susedskú žalobu, legislatívne upravenú v ustanovení § 127 Občianskeho zákonníka, kde sa uvádza, cit.:
   „vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.“
   Mesto Pezinok už v písomnom vyjadrení namietalo, že žaloba je nevykonateľná a zmätočná a zároveň namietalo nedostatok pasívnej legitimácie na strane Regionálneho úradu VZ (t. j., že RÚ VZ nemôže byť v tomto prípade žalovanou stranou).
   Súd už na prvom pojednávaní sa stotožnil s stanoviskom Mesta Pezinok a uznesením uložil žalobcom povinnosť v 10-dňovej lehote doručiť podklady súvisiace s predmetnou kauzou (žaloby a konania vedené na iných orgánoch a súdoch) a potom sa rozhodne, či predmetné konanie preruší, zastaví, alebo bude pokračovať. Mesto právne zastupuje Mgr. Peter Štetka.

 

(r)


Ohodnoťte článok: