Výsledky jesenného upratovania

November 2013 / Prečítané 1307 krát

   V dňoch 10. až 12. októbra 2013 prebehol v Technickom a skladovom areáli Mestského podniku služieb na Fajgalskej ceste tzv. „jesenný zber odpadu“. Veľká časť dovezeného odpadu sa zhodnotila alebo uložila ako inertný odpad.
   Z celkového dovezeného množstva 170,82 ton sa odviezlo na zhodnotenie 28,02 t suchého komunálneho odpadu (nábytok, drevo, koberce...), 17,5 t biologického odpadu (tráva), 3,98 t pneumatík, 2,64 t skla a 0,81 t kovového odpadu.
Na skládku inertného odpadu sa odviezlo 90,1 t drobného stavebného odpadu a zvyšný odpad, ktorý sa nedal zhodnotiť, v množstve 27,77 t sa odviezol na skládku fy AVE Bratislava s. r. o. do Senca. Do štatistiky zberu sa nedali zahrnúť vytriedené televízory, drobné domáce spotrebiče a biela technika, ktoré zatiaľ neprevzala spracovateľská firma.
   Zber odpadu systémom dovozu na jedno miesto a okamžitým roztriedením sa realizoval už desiaty raz.
   V plnej miere sa potvrdili očakávania Mesta: odbúral sa neporiadok v meste a následné sťažnosti, docielilo sa ekologické nakladanie s odpadom, ale hlavne sa znížili náklady na likvidáciu odpadu.
   Tým, že firma ecorec Slovensko s. r. o. – prevádzka Pezinok vyšla Mestu v ústrety dodaním dvoch kontajnerov a odberom 32 t odpadu zadarmo, znížili sa náklady na 1 t odpadu z 80 eur/t pri kontajnerovom zbere na 19,42 eur/t.

 

OŽP, KS a D