Mesto Pezinok

Október 2013 / Prečítané 1399 krát

 ROZHODNUTIE
primátora mesta Pezinok
zo dňa 13. 8. 2013
o určení volebných okrskov a volebných miestností vo volebných okrskoch, miesta a času konania voľby do orgánov samosprávnych krajov

   Primátor mesta Pezinok podľa zákona č.303/2001 Z. z., o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v súlade s Rozhodnutím predsedu NR SR č. 191/2013 Z. z o voľbách do orgánov samosprávnych krajov zo dňa 3. 7. 2013

VYTVORIL volebné okrsky na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov a URČIL volebné miestnosti vo volebných okrskoch na území mesta Pezinka takto:

A/ Volebné okrsky a volebné miestnosti


Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť – Mestský úrad, Radničné námestie 7 /I.poschodie č.dv.19/
ulice : Bratislavská 1-87 a 2-102, Jesenského, Za koníčkom, Holubyho, Radničné námestie, Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýtna, Št.Polkorába, Fortna, Pezinok, Drevárska

Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť – Denné centrum / Klub dôchodcov/, Kollárova 1
ulice : Záhradná, M.R. Štefánika, Kollárova

Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť – Gymnázium, Senecká 2
ulice : Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Lesnícka, Natalin dvor, Šancova, Sama Chalupku, Pod lipou, Meisslova, Mahulanka, Viničnianska cesta

Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť – Autoškola Maťus, Sládkovičova 1/ vchod Trnavská ul./
ulice : Muškátová, Silvánová

Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť – Materská škola Záhradná 34
ulice : Slnečná, Dobšinského, Sládkovičova, Šenkvická cesta, Panholec, Rulandská, Hroznová, Veltlínska

Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť – Materská škola ul. gen. Pekníka 2
ulice : Jilemického, Jiráskova, Šafarikova, Gogoľova, Trnavská, Nálepkova, Švermova, Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša, gen. Peknika, F.P. Drobiševa

Volebný okrsok č. 7
Volebná miestnosť – Denné centrum /Klub dôchodcov/, Cajlanská 95
ulice : Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr. Bokesa, Malacká cesta, Kučišdorfská dolina, Baba, Stupy, Topoľová, Javorová, Pod kalváriou, Dr.Štohla, Záhumenice, dona Sandtnera, č. 1,2,5,7, Rybníček

Volebný okrsok č. 8
Volebná miestnosť – Materská škola, Svätoplukova 51
ulice : L. Novomeského 36- 64, dona Sandtnera 9-21, Šteberlova, Schaubmarova, Richarda Rétiho, Krížna, Kutuzovova, Zumberská

Volebný okrsok č. 9
Volebná miestnosť – Základná škola, Kupeckého 74
ulice : Svätoplukova 3, 4, 5, Kupeckého, Zámocká, Rázusova, Kuzmányho, Malokarpatská, Zigmundíkova, Na bielenisku, Slnečné údolie, Reisinger, Leitne, Kukučínova, Kamenice, Vincúrska, Podhorská, Fajgalská cesta, Hasičská, Rozálka, Panský chodník, Vinohradnícka cesta

Volebný okrsok č. 10
Volebná miestnosť – Základná škola, Na bielenisku 2
ulice : Suvorovova, Svätoplukova 1, 2,

Volebný okrsok č.11
Volebná miestnosť – Základná škola, Na bielenisku 2
ulice: Svätoplukova 6-51

Volebný okrsok č.12
Volebná miestnosť – Základná škola Na bielenisku 2
Ulice:L.Novomeského 1 – 27 a 2 - 34

Volebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť – Materská škola, Vajanského 16
ulice : Vajanského, Hviezdoslavova, SNP, Fraňa Kráľa, Bernolákova

Volebný okrsok č. 14
Volebná miestnosť – Denné centrum /Klub dôchodcov/, Hrnčiarska 44
ulice : Hrnčiarska, Za hradbami, SOŠ PZ

Volebný okrsok č. 15
Volebná miestnosť – Školský klub, Fándlyho 11
ulice : Mierová, l.mája, Obrancov mieru, Fándlyho

Volebný okrsok č.16
Volebná miestnosť – Stredná odborná škola, Komenského 27
ulice: Majakovského, Gorkého, Puškinova, Tolstého, Saulakova, Komenského, Nerudova, Okružná, Kataríny Franklovej, Eugena Suchoňa, Ľudovíta Rajtera

Volebný okrsok č. 17
Volebná miestnosť – Materská škola, Bystrická 1
ulice : Bystrická, Bratislavská 108-130

Volebný okrsok č.18
Volebná miestnosť – Základná škola, Orešie 2
ulice : Cintorínska, D.Virgoviča, Družstevná, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Krkavec, Limbašská cesta, Matuškova, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Vinice, Železničná, Glejovka, Černicová, Liesková, Mlynárska, Za panskou záhradou, Nezábudková, Ružová, Púpavová, Ulica Jamnických, Pri mlyne, Trnková

B/ Čas konania volieb:

   Voľby do orgánov Bratislavského samosprávneho kraja v súlade § 23 zákona a rozhodnutia predsedu NR SR sa vo všetkých volebných okrskoch na území mesta Pezinka budú konať dňa

9.novembra / sobota/2013 od 7,00 hod. do 22,00 hod.


C/ upozornenie pre voličov

   Voličské zoznamy sú k dispozícii k nahliadnutiu a vykonaniu zmien, na Mestskom úrade, Radničné nám.č.7 v kancelárií č.19 P /prízemie/ Všetky zmeny je možné vykonať do 8.novembra 2013 do 12.00 hod.
   Žiadam všetkých oprávnených voličov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali zoznamy a vykonali potrebné zmeny.

Preukazovanie totožnosti

podľa citovaných zákonov NR SR majú právo voliť občania Slovenskej republiky a cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt v Pezinku a najneskôr v deň konania volieb dovŕšili 18 rokov veku .
Volič hlasuje osobne. Po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom

D/ Druhé kolo volieb

   Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, koná sa do 14 dní v zmysle § 42 zákona druhé kolo volieb.

23. novembra 2013 /sobota / od 7,00 hod. do 22,00 hod.

   Pre druhé kolo volieb platia v plnom rozsahu body A,B,C,a D tohto rozhodnutia primátora mesta Pezinok zo dňa 13.8.2013.

 

Mgr. Oliver Solga, primátor, v Pezinku, 13.8.2013, MESTO PEZINOK

Z M E N A ! ! !
Nakoľko volebný okrsok č. 8, volebná miestnosť MŠ, Svätoplukova 51 presiahol počet voličov nad 1000 muselo dôjsť k prerozdeleniu a vytvoreniu nového volebného okrsku.
Do volebného okrsku č. 8 budú spadať ulice: L. Novomeského 36-64, dona Sandtnera 9-21, Šteberlova, Richarda Rétiho, Krížna, Kutuzovova, Schaubmarova, Zumberská.
Nový volebný okrsok č.12, volebná miestnosť Základná škola Na bielenisku, sem bude patriť ulica: L. Novomeského 1-27 a 2- 34.
Touto zmenou sa posunie číslovanie volebných okrskov až na č.18.


Ohodnoťte článok: