Desať rokov činnosti Rytierskeho rádu vína v Pezinku

September 2013 / Prečítané 2339 krát

   Pred desiatymi rokmi vznikla v priestoroch pezinského zámku inštitúcia, ktorá si vzala za úlohu povzniesť „fenomén vína“ na úroveň, aká mu historicky patrí. Európsky vinársky rytiersky stav v tom období pod názvom „Die Europäische Weinritterschaft“ – Európske rytierstvo vína zhromaždil do tejto inštitúcie ľudí, ktorí boli profesionálne spätí s vínom ako sú vinári a vinohradníci Hacaj, Matyšák, Mrva, Masaryk, Ostrožovič, Pavelka, ale aj iné známe osobnosti ako sú Prof. Fedor Malík, František Slezák, Gabika Vojteková. Z oblasti verejného života sa stali nositeľmi týchto hodnôt také osobnosti ako boli a sú Regina Ovesny - Straka, Ivan Rod, Roman Mács, Arpád Tarnóczi, Pavol Bielik, Oliver Solga a Stanislav Kamenár.


   Pred deviatimi rokmi prevzala záštitu nad Ordo Equestris Vini Europae Habsburgovská dynastia a tým bol rytiersky rád vína začlenený do Rádu Sv. Juraja z roku 1333.
   Filozofická platforma nášho rádu je založená na 4 pilieroch:
    1. pilier je geopolitický- kde nám ide o posilnenie európskych hodnôt a identity.
   2. pilier – osobnostno-mravný – tu ide o pestovanie ušľachtilého ducha, kultivovaním jeho dobrých vlastnosti, potláčaním negatívnych ako je závisť, nenávisť, nepriateľstvo, so zameraním na prospešnosť a nie iba na zisk.
   3 pilier – nábožensko-ekumenický- tu nám ide o pestovanie a posilnenie hodnôt kresťanských, ale i pozitívne orientovaných vierovyznaní.
   4 pilier – úcta a obdiv k prírode, zasadzovanie sa o rozvoj najušľachtilejšieho symbolu prírody akým je vinič a jeho produkt - víno.
   V roku 2005 EVIRS o. z. podalo na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR projekt „Vzdelávanie prostredníctvom dobrých skúsenosti a výmenou odborných informácii “ . Projekt podporilo i Mesto Pezinok a za dva roky projektu bola vybudovaná inštitúcia EVIRS.
   EVIRS pokračoval v iniciatíve a uskutočnil v roku 2006 medzinárodné sympózium o hlavnej odrode Malokarpatskej oblasti - Rizlingu vlašskom. Prvá dáma šľachtenia Ing. Dorota Pospišilová potvrdila význam tejto odrody pre podmienky pestovania v Malokarpatskej oblasti.
   Najväčším prínosom o. z. EVIRS je vybudovanie Slovenskej vinárskej akadémie so sídlom v Pezinku. Tento projekt bol vybudovaný cez SAAIC – systém celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci. Projekt spolufinancoval EVIRS v čiastke 20 tis. eur. Od roku 2007 vychováva SVA Pezinok ročne cca 20 špecialistov pre vinohradnícku a vinársku problematiku. SVA Pezinok je certifikované pracovisko MŠ SR s 4 semestrálnym štúdiom najnovších poznatkov v odbore vinohradník – vinár s titulom Vinár akreditovaný Vin-Ak. Doteraz získalo tento titul 18 absolventov.
   ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE má sídlo Konzulátu v Pezinku. V starej radnici na ul. M. R. Štefánika č.1 je umiestnený Domizel OEVE. O. z. EVIRS má 374 prísažných členov.
   Členovia nášho rytierskeho rádu sa zúčastňujú brigád, ktoré organizuje Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov.
   Záverom chceme konštatovať, že rytiersky stav vína OEVE nechce pôsobiť ako „imidžová or
ganizácia“. Hlavným cieľom je zachovanie kultúrneho dedičstva vinohradníctva a vinárstva na Slovensku ako i budovanie Mesta Pezinok ako prirodzeného centra Malokarpatskej vinohradníckej oblasti.

Ing. František Slezák CSc,redakčne krátené

 


Ohodnoťte článok: