Odpočet práce poslancov BSK

September 2013 / Prečítané 1050 krát

   Mesto Pezinok, ale aj Svätý Jur, Limbach, Viničné a Slovenský Grob zastupovali v zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja dvaja poslanci – Prof. René Bílik a Mgr. Oliver Solga. A keďže sa im o dva mesiace štvorročné funkčné obdobie končí, opýtali sme sa ich, v čom považujú svoju činnosť vo VÚC za dôležitú a čo sa im podarilo pre Pezinok a celý volebný obvod za ostatné štyri roky urobiť.

   R. Bílik: Aktívne som ako poslanec pôsobil v štyroch odborných komisiách a v piatich radách škôl ako aj vo výbore pre otázky zamestnanosti ÚPSVaR. V Pezinku, ale ani v Modre nezanikla v čase nášho mandátu žiadna stredná škola. Súčasne sa nám podarilo v spolupráci
so samosprávou mesta zabezpečiť dôstojnú budovu v centre mesta pre pezinskú ZUŠ E. Suchoňa. Dôležité je i to, že bola posilnená regionálna pozícia Malokarpatského múzea a Malokarpatskej knižnice. Zabezpečili sme kontinuitu racionálneho a produktívneho vedenia oboch organizácii v čase výmeny riaditeľov v nich. V aktuálnom územnom pláne sa nám podarilo zabezpečiť ochranu vinohradov a prijať záväznú Deklaráciu na ich ochranu. Ide o významný legislatívny krok, pretože územný plán sa tak stane jedinou brzdou a jediným regulatívom voči rastúcej agresívnej činnosti stavebníkov a developerov. Aktívnou vzájomnou spoluprácou nás oboch ako poslancov sa podarilo zabezpečiť pre Pezinok také miesto v regionálnej politike, ktoré stabilizuje jeho pozíciu prirodzeného centra malokarpatského regiónu. Táto pozícia je posilňovaná zlepšujúcou sa dopravnou infraštruktúrou, ako boli opravy ciest vo Vinosadoch a na Babe, odstraňovanie následkov povodní alebo vybudovanie dopravného terminálu v Pezinku.

   O.Solga: Pôsobil som v Komisii územného plánovania a regionálneho rozvoja, v ktorej som sa aktívne venoval najmä príprave nového územného plánu Bratislavského kraja. ÚP je jeden z najdôležitejších dokumentov, ktorý sa tvorí raz za desaťročie. Podľa neho sa bude rozvíjať výstavba a infraštruktúra nielen v Bratislave, ale aj našom okrese v najbližších desaťročiach. Bol som členom v piatich školských radách stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. V oblasti personálnej sme sa spolu s kolegom prof. Bílikom výrazne podieľali na voľbách riaditeľov Malokarpatského múzea a Malokarpatskej knižnice. Čas ukázal, že osoby, ktoré sme podporovali, nesklamali a svoju prácu si robia vynikajúco. Za svoj osobne najväčší úspech považujem odkúpenie Palugyaovskej kúrie (ul.M.R.Štefánika 9), budovy, v ktorej dne sídli Základná umelecká škola, do majetku nášho mesta. Som presvedčený, že to bola najlepšia kúpa v novodobej histórii mesta. Rovnako sa dlhodobo snažíme zvýšiť podieľ BSK na ochrane vinohradov a na realizácii cestovného ruchu a agroturistiky v našom regióne. Spolu s kolegom pánom poslancom Bílikom máme takmer 100 percentnú účasť na rokovaniach Zastupiteľstva BSK i na komisiách. Počas štyroch rokov sme sa podieľali na spoločenskom a kultúrnom živote nášho regiónu a pravidelne sme sa zúčastňovali podujatí, ktoré organizoval BSK aj mimo nášho volebného obvodu. Toto všetko je jednoducho potvrdením toho, že sme výkon svojho mandátu chápali ako svoju povinnosť a najmä službu občanom.

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: