Platenie daní a poplatkov

September 2013 / Prečítané 1205 krát

   Mesto Pezinok ako správca dane z nehnuteľností podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku, a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)v znení noviel  V Y Z Ý V A   O B Č A N O V, ktorí doposiaľ neuhradili daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje a daň za predajné automaty, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, aby nedoplatok uhradili najneskôr do konca septembra 2013.
   Správca dane v mesiaci október zverejní zoznam daňových dlžníkov za miestne dane a poplatky v súlade s ustanovením § 52, ods.2 zákona 563/2009 o správe daní (daňový poriadok).

 

odd. ekonomiky a miestnych daní.

 


Ohodnoťte článok: