Spomíname

August 2013 / Prečítané 1955 krát

Čas plynie, ale spomienky ostávajú. Dňa 9. 8. 2013 uplynulo 37 rokov, čo nás navždy opustil náš otec, dedko,
Ľudovít FISCHER
a dňa 13. 9. 2013 si pripomíname nedožité 100. výročie narodenia našej drahej mamy, babičky
Márie FISCHEROVEJ
rod. Slezákovej.
S láskou a úctou spomínajú
dcéra a synovia s rodinami.
  Dňa 1. 8. 2013 uplynulo 6 rokov, čo nás navždy opustila naša manželka, mama a babka
Vierka MÁJEKOVÁ.
S láskou spomína manžel, dcéra Katarína s rodinou, syn Ivan. Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu s nami venujú tichú spomienku.
Len kytičku kvetov ti na hrob môžeme dať a s láskou na teba spomínať. Dňa 22. 8. 2013 sme si pripomenuli 3. výročie od úmrtia nášho manžela, otca a dedka
Vladimíra KLAMU.
S láskou spomína manželka a synovia s rodinami.
 
  Dňa 30. 8. 2013 by sa bol dožil náš drahý brat
Jozef HERÁK
58 rokov. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Zdenka a Stano s rodinou.
Dňa 22. 8. 2013 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko
Jozef JAVOREK.
Ak ste ho poznali a mali radi, spomínajte s láskou spolu s nami. Manželka Anna, syn Miroslav, vnúčatá Martin, Andrejka, Adamko a celá rodina.
 
  Dňa 3. 9. 2013 by sa dožil náš otec a dedko
Štefan MILKO
90 rokov. S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.
Dňa 29. 8. 2013 uplynie 6 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
Stanislav OBORIL.
S láskou spomínajú manželka, deti a ostatná rodina.
 
Čas plynie, bolesť v srdci trápi, ale vás nám už nikto nenavráti. Odišli ste náhle, na rozlúčku nebol čas, váš odchod zabolel všetkých, čo mali radi vás. Spomienky na vás zostanú navždy živé.
Dňa 5. 9 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný ocko, deduško a pradeduško
Rafko BALÁŽ
a dňa 6. 9. uplynie 31 rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná sestra, maminka, babinka a prababinka
Alenka FRIMMEROVÁ
rod. Balážová.
S láskou spomíname a za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli, ďakujeme. Smútiaca rodina.
Dňa 13. 9. 2013 uplynie rok, čo po 102 rokoch skromného života tíško zaspala a opustila nás naša drahá mama, svokra, babka a prababka
Pavlína KOVAČOVSKÁ.
S láskou a úctou si na ňu spomína celá rodina. Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu s nami venujú tichú spomienku.
 
  Dňa 15. 7. uplynuli 4 roky, čo nás navždy opustil vo veku 79 rokov náš drahý otec, svokor a dedko
MUDr. Vlastimil MAREŠ.
S láskou, vďakou a úctou spomína syn Vlastimil s rodinou. Venujte mu, prosím, s nami tichú spomienku.
Len kytičku kvetov na hrob ti môžeme dať a s láskou v srdci spomínať. Dňa 19. 8. 2013 uplynulo 9. výročie, čo nás náhle opustila naša drahá
Boženka KANKOVÁ.
S láskou spomína celá rodina.
 
Spi ticho, už dosníval si svoj sen a cestou bolesti odišiel si tam, kde je mier a láska len. Dňa 22. 8. 2013 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko a pradedko
Jozef SABO.
S láskou spomínajú manželka, dcéra, syn, vnúčatá a pravnuk. Venujte mu s nami tichú spomienku.
 
  Dňa 27. 8. 2013 si pripomenieme 2. výročie úmrtia nášho manžela, otca a dedka
Jána JANUŠA
z Pezinka. S láskou spomínajú manželka, deti s rodinami.
Dňa 20. 8. 2012 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustil môj drahý syn
Dušan KRAUS.
S láskou naňho spomína mama a traja bratia.
 
Odišiel si z domu zavčas z rána, nepovedal si zbohom ale ahoj, mama. O pol hodinu sa za tebou zatvorila nebeská brána. Prišla iba smutná správa, že už nie si medzi nami. Keby som mohla zastaviť tú chvíľu... vrátiť len sekundu, tie okamihy krásne, prečo v človeku tak náhle svetlo zhasne. Chcela by som vrátiť čas, aby si mohol opäť zasadnúť medzi nás. Za tvoju pomoc a lásku ktorú si mi dával, ďakuje ti mama. Osirela lavička na ktorej si sedával, stíchol dom, záhrada, dvor, nepočuť tvoj hlas a kroky v ňom. 28. 8. 2013 si pripomíname smutné a bolestné 2. výročie, kedy nás náhle opustil vo veku 48 rokov syn, brat
Martin GALAMBOŠ.
S láskou a úctou spomínajú mama, brat Štefan, sestra Eva s rodinami. Veľmi nám chýbaš. Ďakujeme všetkým ktorí mu venujú tichú spomienku spolu s nami.
Odišli ste tichúčko, ako odchádza deň, v našich srdciach zostáva spomienka len. Dňa 26. 8. 2013 si pripomenieme nedožité 90. narodeniny našej mamy, babky a prababky
Jozefíny VANČEKOVEJ
z Vinosad.S láskou spomína rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
 
Dňa 27. 8. 2013 si pripomenieme nedožitých 85 rokov
Jána HLAVANDU
a 18. 9. 2013 si pripomenieme nedožitých 80 rokov
Ruženy HLAVANDOVEJ
rod. Klimovej.
Spomínajú synovia a dcéry s rodinami.
Odišli ste tichúčko, ako odchádza deň, v našich srdciach zostáva spomienka len. Dňa 26. 8. 2013 si pripomenieme nedožité 90. narodeniny nášho otca, dedka a pradedka
Petra POLKORÁBA.
S láskou spomína rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
 
  Dňa 4. 9. 2013 uplynú 3 bolestné roky, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Viliam FRIČ.
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina. Ďakujeme tým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
Dňa 10. 8. by sa dožil 80. narodenín náš drahý
Ľubomír KOLLÁR.
S láskou spomínajú manželka, synovia Henrich a Ľuboš s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.