Spomíname

Júl 2013 / Prečítané 1393 krát

Život s tebou bol krásny, ale veľmi krátky. Ďakujeme, že sme ťa aspoň tú chvíľu v živote mohli mať. Ďakujeme ti za tvoju lásku k nám. Tak veľmi nám chýbaš stále viac a viac. Dňa 9. augusta 2013 si pripomenieme nedožitých 40 rokov veku nášho drahého syna
Romana BLAHUŠIAKA.
Zomrel po krátkej chorobe dňa 30. januára 2004 vo veku 30 rokov. S láskou si spomínajú rodičia, stará mama, krstní rodičia a ostatná najbližšia rodina. Nikdy nezabudeneme na teba.
 
  28. 7. 2013 uplynul rok, čo nás navždy opustila naša milovaná
Ruženka  DVORNICKÁ.
S láskou a úctou na ňu spomíname. Manžel Andrej, syn Rastík a ostatná smútiaca rodina.
Dňa 18. 7. 2013 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil
náš otec a st. otec
Jozef  HAJTMANEK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Spomínajú synovia s rodinami.
 
  V srdci spomíname na
Júliusa CICHÉHO,
ktorý nás opustil dňa 12. 8. 2012. Rodina Cichá.
Odišiel cestou, ktorou musí ísť kažďý sám, len dvere spomienok nám nechal dokorán. Dňa 30. 7. 2013 uplynie 23 rokov, čo smrť ukončila životnú púť nášho drahého manžela, otca, svokra a dedka
Gustáva ONDREJOVIČA.
V spomienkach navždy ťa máme a s láskou spomíname. Manželka Anna, dvaja synovia a dcéra s rodinami.
 
  Dňa 18. júla uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila mama, babka, sestra, švagriná
Mária SLIMÁKOVÁ
a 13. sep. by sa dožila 81 rokov. Kto ste ju pozanli, venujte jej tichú spomienku. S láskou spomínajú dcéra Alena, vnúčatá a súrodenci s rodinami.
Dňa 3. 7. 2013 sme si pripomenuli 20. výročie úmrtia nášho manžela, otca, svokra, dedka a pradedka
Vladimíra HLAVENU.
S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami.
 
  Dňa 29. 7. si pripomenieme 40 rokov od úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Františka KLÁTILA.
S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami.
Príde čas, keď mama prestane držať za ruky svoje deti, ale nikdy nepustí ich srdcia... Dňa 30. 7. 2013 si pripomenieme 2. výročie úmrtia našej drahej
KatarínyPESSELOVEJ.
S úctou a láskou spomínajú dcéry a nevesta s rodinami. Kto ste ju mali radi, venujte jej tichú spomienku.Dňa 16. 8. 2013 si pripomíname 1. výročie úmrtia nášho brata, švagra a strýka
Jozefa PESSELA.
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku spolu s nami. Sestry a švagriná s rodinami.
S úctou a láskou si pripomíname 25. výročie úmrtia našich drahých rodičov
Heleny a Jána  PIKALIKOVÝCH.
Ďakujeme všetkým, ktorí im venujú tichú spomienku.
Odišiel si a niet ťa medzi nami. V našich srdciach žiješ spomienkami. Dňa 5. 8. 2013 uplynie 25 rokov od úmrtia
Petra ŠINDELÁRA.
S láskou na neho spomína mama, sestra a brat s rodinami.
 
  Dňa 16. 7. 2013 uplynuli 2 roky od úmrtia nášho drahého otecka, manžela, starého otca a dobrého priateľa
Jozefa JANKOVIČA.
S úctou a nekonečnou láskou na neho spomína manželka, deti a všetky vnúčatá. Za tichú spomienku ďakujeme všetkým priateľom a známym.
Dňa 19. 7. 2013 uplynulo 14 rokov, čo nás navždy opustil náš brat
Milan NEY.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Spomína Terka s Jozefom.
 
  Dňa 28. 7. by sa dožil náš drahý manžel, ocko a dedko
Milan ZEMKO
70 rokov. S láskou a so smútkom spomínajú manželka Marta a dcéry s rodinami.
Dňa 3. 7. 2013 sme si pripomenuli 2 roky od úmrtia manžela,
otca a dedka
Ing. Jána ZELENAYA.
S láskou spomína manželka, synovia, vnúčatá a ostatná rodina.
 
  Dňa 20. 7. 2013 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá
Emília ONDROVIČOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Deti s rodinami.
Dňa 21. 8. 2013 uplynie 14 smutných rokov, čo ma navždy opustila moja milovaná dcéra
Veronika TEPLANSKÁ.
S láskou spomína otec.
 
  Dňa 8. 8. si pripomenieme 40. nedožité narodeniny našej drahej dcéry
Silvie BELANSKEJ.
S láskou spomínajú rodičia a brat s rodinou. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Kto v srdci žije, nezomiera! Dňa 7. 8. 2013 uplynie 6 rokov, čo nás opustila naša drahá manželka, mama, švagriná, teta
Henrieta PENÁKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
 
  3. 8. 2013 si pripomenieme 20. výročie úmrtia drahého manžela,
otca, dedka
Ondreja  BOŤANSKÉHO.
S láskou spomína manželka a dcéra s rodinou. Ďakujeme všetkým, ktorí mu s nami venujú tichú spomienku.


Ohodnoťte článok: