Mesto odmenilo osobnosti za mimoriadne zásluhy

Jún 2013 / Prečítané 2407 krát

   Pezinok získal výsady Slobodného kráľovského mesta 14. júna 1647. Už tradične je tento dátum príležitosťou, kedy mesto oceňuje významné osobnosti, ktorým sa podarilo dosiahnuť pozoruhodné výsledky vo svojom odbore, profesii, v umeleckej či športovej disciplíne. Popri tom si však mimoriadnu pozornosť zaslúži oblasť, ktorá väčšinu vyznamenaných spája: schopnosť konať dobro pre ostatných ľudí, obetavosť, ochota venovať svoj čas a svoju energiu verejnému záujmu. Všetkým oceneným vo všetkých kategóriách srdečne blahoželáme.

Ocenení Cenou Jozefa Ľudovíta Holubyho: Mgr. Elena Sabadošová, Doc. Pavol Černák, Doc. Jozef Čentéš, PhDr. Ľubomír Pajtinka.   Na návrh primátora mesta Olivera Solgu aj tento rok schválilo zoznam ocenených Mestské zastupiteľstvo. Ocenenia sa odovzdávali v piatok 14. júna o 18. hodine v priestoroch Kultúrneho domu Pezinok.

Ocenení Cenou Jozefa Ľudovíta Holubyho: Mgr. Elena Sabadošová, Doc. Pavol Černák, Doc. Jozef Čentéš, PhDr. Ľubomír Pajtinka.

 

Cena  Jozefa Ľudovíta Holubyho

   Cenu Jozefa Ľudovíta Holubyho mesto Pezinok udeľuje občanom mesta, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o jeho reprezentáciu a dobré meno v oblasti vedy, vzdelávania, kultúry a športu.
   Cenu Jozefa Ľudovíta Holubyho za rok 2013 získali:

Elena Sabadošová – historička umenia, za dlhoročný pamiatkový výskum významných historických budov v našom meste a za vedeckú a publikačnú činnosť.

Pavol Černák – lekár-psychiater, riaditeľ Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku, za dlhoročnú obetavú
riadiacu, medicínsku, vedeckú a pedagogickú činnosť.

Jozef Čentéš – prokurátor, významný právny odborník a vysokoškolský pedagóg, za dlhoročnú právnickú, pedagogickú a publikačnú činnosť.

Ľubomír Pajtinka – pedagóg a publicista, za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti pedagogických vied a ich propagáciu v médiách a v spoločnosti.

Ocenenie „Za zásluhy o rozvoj mesta“  medaila so stužkou

   Ďalším významným mestským ocenením medaila so stužkou „Za zásluhy o rozvoj mesta“. Udeľuje sa občanom Pezinka, občanom iných miest a cudzím štátnym príslušníkom a výnimočne aj právnickým osobám, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta Pezinok a budovanie jeho demokratickej samosprávy. Cenu tento rok mesto udelilo:

Emilovi Moťovskému – riaditeľovi Hasičského a záchranného zboru okresov Pezinok a Senec za dlhoročnú obetavú hasičskú a záchranársku prácu a významnú spoluprácu s Mestom Pezinok a s jeho Dobrovoľným hasičským zborom.

Milanovi Janogovi – riaditeľovi Základnej školy na Fándlyho ulici, za dlhoročnú obetavú a úspešnú pedagogickú a riadiacu prácu v prospech základného školstva v našom meste.

Jánovi Ondrušovi – právnikovi, právnemu zástupcovi mesta Pezinok a jeho občanov, za právnu pomoc a úspešné vedenie súdneho konania pred Súdnym dvorom EÚ v Luxemburgu a Najvyšším súdom SR.

   Toto ocenenie získala aj Rehoľa Rádu menších bratov kapucínov v Pezinku, za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti duchovného, spoločenského a kultúrneho života v našom meste, s prihliadnutím na prácu s mládežou a rodinami.

   Ocenenie za „Zásluhy o rozvoj mesta“ získala aj spoločnosť MURAT – úspešná a významná pezinská firma, pri príležitosti 20. výročia založenia a pôsobenia v meste Pezinok a za dosiahnuté ekonomické výsledky, s prihliadnutím na podporu športu.
Časť ocenených Cenou primátora s plaketou.
Ceny primátora s plaketou

   Na záver slávnosti boli udelené aj „Ceny primátora“ s plaketou. Cena primátora mesta Pezinok sa udeľuje občanom mesta, občanom iných miest a cudzím štátnym príslušníkom a právnickým osobám, ktoré vo svojom odbore prispeli výnimočným spôsobom k rozvoju mesta Pezinok. Cenu udeľuje primátor mesta podľa vlastného uváženia a nepodlieha schváleniu v Mestskom zastupiteľstve. Tohoročnú Cenu primátora získali:

Astéria Kuffelová – pezinská rodáčka, herečka Trnavských divadiel a dlhoročná riadiaca pracovníčka kultúrnej inštitúcie.

Veronika Šikulová – spisovateľka, žijúca v Modre, za kvalitnú literárnu tvorbu, ktorá je zviazaná s našim malokarpatským regiónom, s prihliadnutím na jej záslužnú prácu v Malokarpatskej knižnici v Pezinku.

Mária Mesárošová – za najnovšiu zbierku básni Naboso, s prihliadnutím na dlhoročnú prácu a deťmi a mládežou v ZUŠ.

Július Vavák – archeológ, pracovník Malokarpatského múzea v Pezinku, za významné archeologické objavy v Pezinku i v regióne a ich popularizáciu, čím prispel k poznaniu našej minulosti.

Richard Urland – extraligový basketbalista, štvornásobný majster Slovenskej republiky, odchovanec pezinského basketbalu, s prihliadnutím na nedávne úspešné účinkovanie v extraligovom drese Pezinka a za reprezentovanie najlepších tradícií pezinského basketbalu.

Miroslav Motyčík – dlhoročný športový funkcionár a výtvarník-karikaturista, riaditeľ Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky.

Milan Pukančík – za dlhoročný pozitívny občiansky postoj a príkladné správanie k životnému prostrediu na sídlisku Sever.

FUNNY FELLOWS na udeľovaní mestských ocenení.Hudobná skupina FUNNY FELLOWS – za dlhoročnú umeleckú hudobnú činnosť s prihliadnutím na jej pravidelné účinkovanie na podujatiach organizovaných mestom.

Mestské múzeum v Pezinku – pri príležitosti 10. výročia vzniku, za koncepčnú a odbornú prácu v spracovávaní a prezentácii dejín nášho mesta s prihliadnutím na úspešné výstavné a publikačné aktivity.

Malokarpatské múzeum v Pezinku – ocenenie získal kolektív jeho pracovníkov za desaťročnú obetavú usporiadateľskú a koncepčnú prácu pri organizovaní Keramických trhov.

Gabriel Guštafík – dlhoročný príslušník dobrovoľného hasičského zboru, za takmer štvrťstoročnú činnosť predsedu Mestskej organizácie Dobrovoľného hasičského zboru s prihliadnutím na jeho ostatné občianske aktivity.

Športovec roka 2012

   Už tradične mesto Pezinok odmeňuje aj najlepších športovcov, ktorým sa v minulom roku podarilo dosiahnuť pozoruhodné výsledky. Tu je prehľad ocenených podľa jednotlivých kategórií.

Kategória 1: Najlepší športovec - senior
1. Milan RANDL – džudo
2. Pavol LOŠONSKÝ – basketbal
3. Dávid MOŠKOVIČ – karate/kickbox

Kategória 2: Najlepšia športovkyňa - seniorka
1. Zuzana GREGUŠOVÁ – karate/kickbox
2. Hana CAGÁŇOVÁ – volejbal
3. Michaela KUCHAREKOVÁ – džudo

Kategória 3: Najlepší mládežnícky športovec/športovkyňa
1. Martin TOMAŠKOVIČ – karate/kickbox
2. Richard RANDL – džudo
3. Lucia TIBENSKÁ – džudo
4. Tomáš ŠTETIAR – džudo
5. Juraj HOLLAN – karate


Kategória 4: Najlepší športový kolektív
1. VTC Pezinok – volejbal – ženy Komisia obdržala jedinú nomináciu

Kategória 5: Najlepší mládežnícky športový kolektív
1. Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku – stolný tenis – starší žiaci
2. VTC Pezinok – volejbal – juniorky
3. Jokerit Juniors Pezinok – hokejbal – muži U16

Kategória 6: Najlepší tréner
1. Ladislav POPELÁŠ – volejbal
2. Milan ČERNICKÝ – basketbal
3. Miroslav HORÁK – karate/kickbox

Kategória 7: Najlepší tréner mládeže
1. Vladimír KUZNECOV – basketbal
2. Pavol ALEXY – stolný tenis
3. Jozef MIŠKOVSKÝ – futbal

   Kategória 8: Najlepší športovec/športovkyňa so zdravotným hendikepom. Komisia nedostala žiadnu nomináciu.

Literárna súťaž žiakov a študentov o Cenu primátora mesta Pezinok

   Aj tohto roku mladí literárni autori z Pezinka mali možnosť posielať svoje diela do súťaže O cenu primátora mesta Pezinok. Dohromady 66 súťažných prác vyhodnotila odborná porota 20. mája na svojom zasadnutí v Dome kultúry. Ocenenia v 21. ročníku súťaže získali títo žiaci.

Žiacke práce: PRÓZA
1. miesto: Dedo Kamil, Kristína Červenková, ZŠ Kupeckého, Pezinok.
2. miesto: Slová, Sebastián Bobáľ, ZŠ Kupeckého, Pezinok
3. miesto: Ovocíčko, Patrícia Benčúriková, ZŠ Fándlyho, Pezinok

Zvláštne uznanie Naty Sabovej: Láska, Kristína Mindová, ZŠ Fándlyho, Pezinok

Žiacke práce: POÉZIA
1. miesto: Stôl, Jožko Hollan, ZŠ Na Bielenisku, Pezinok
2. miesto: 13-ročná, Dominika Ondrejkovičová, ZŠ Kupeckého, Pezinok

Študentské práce: PRÓZA
1. miesto: Kuba, Mária Mešťanová, Obchodná akadémia, Pezinok
2. miesto: Srdce ako srdce, Denisa Horínková, Obchodná akadémia Pezinok

*Short story ZŠ
1. miesto: Konvalinka, Oliver Chrkavý, ZŠ Na Bielenisku, Pezinok
2. miesto: Škola, Oliver Jančarik, ZŠ Na Bielenisku, Pezinok

   Oceneným, ale aj všetkým zúčastneným mladým literátom srdečne blahoželáme. Úryvky z vybratých víťazných prác budú zverejnené v ďalšom čísle Pezinčana.

 

(kam),  FOTO (pb)

 


Ohodnoťte článok: