Druhá novela rozpočtu

Milan Oravec / November 2005 / Prečítané 2507 krát
Poslanci Mestského zastupiteľstva na svojom novembrovom zasadnutí schválili II. novelu rozpočtu Mesta Pezinka na rok 2005.
Navýšenie príjmov a výdavkov vyrovnaného rozpočtu po I. novele (320 177 tis. Sk) predstavuje 57 371 tis. Sk. Konečný upravený rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti na rok 2005 teda je 377 548 tis. Sk.
V príjmovej časti došlo k zreálneniu rozpočtu pri miestnych daniach (daň z príjmov fyzických osôb, daň za užívanie priestranstva), pri poplatkoch (miestny poplatok za komunálne odpady, úhrady Lesy, nájom nebytových priestorov, správne poplatky) a pri sponzorských príspevkoch a dotáciách. Prvýkrát sa v rozpočte mesta objavili prostriedky z Európskej únie (1344 tis. Sk na projekt Partnerstvo cez žalúdok).
Vo výdavkovej časti boli zreálnené hodnoty pri položkách: mzdy a odvody – MsÚ, Spoločný obecný úrad, polícia, údržba a vybavenie budov, cestovný ruch, likvidácia odpadov, verejná zeleň, údržba detských ihrísk, verejné osvetlenie, bývanie, vzdelávanie a opatrovateľská služba, prevody do fondov a iné.