Zasadala Vinohradnícka a vinárska komisia pri MsZ

Jún 2013 / Prečítané 1388 krát

   Dňa 4. júna 2013 druhýkrát v tomto roku zasadala Vinohradnícka a vinárska komisia. Okrem jej stálych členov sa zasadnutia zúčastnili aj prizvaní hostia. Komisia prerokovala viac bodov programu a rozhodla o niekoľkých dôležitých veciach, ktoré sa priamo dotknú nielen vinohradníkov, ale aj ostatných občanov Pezinka. V prvom bode vyhodnotila systém ochrany úrody pred zlodejmi a divou zverou v minulom roku. Vinohradníci na rôznych diskusných fórach skonštatovali, že škody spôsobené zverou, majú stúpajúcu tendenciu a začínajú byť neúnosné. Aj preto názory na činnosť PZ Podkarpatské pole boli rôzne. Od kladných až po radikálne názory o vyhlásení viníc za nepoľovnú plochu. Po dôkladnom preštudovaní zákona o poľovníctve a niekoľkých stretnutiach s poľovníkmi a legislatívcami sme dospeli k názoru, že zakázať poľovníkom poľovať vo vinohradoch by bolo nielen kontraproduktívne, ale v praxi aj ťažko uskutočniteľné. Po vzájomnej dohode sme dospeli k názoru, že ich budeme akceptovať, ak získajú mandát od majiteľov pozemkov, avšak za sprísnených podmienok. PZ Podkarpatské pole to nebude mať jednoduché. Musí zvolať valné zhromaždenie majiteľov pozemkov, kde musia získať súhlas minimálne 51% z celkovej výmery poľovného revíru. Dôležitá zmena v novom zákone je tá, že obvodný lesný úrad (od 1. okt. bude sídliť v Pezinku) nariadi pri premnožení určitého druhu zveri poľovnému združeniu odstrel, dokonca nariadi aj skupinový lov, aby sa zabezpečil prijateľný stav. Doteraz bolo v zákone, že môže nariadiť. Máme skúsenosti, že spravidla nenariadil...
   V ďalšom bode primátor Mgr. Solga informoval o vydávaní povoleniek na vjazd do vinohradov. Budú dva typy povoleniek. Stále budú platiť dva roky a budú pre majiteľov, nájomcov , vinohradnícke firmy a ich zamestnancov, rybárov, poľovníkov, záhradkárov. Dočasné s krátkodobou, obmedzenou platnosťou pre brigádnikov, nákupcov hrozna, dopravcov a pod. Za ich prípadné zneužitie zodpovedá majiteľ stálej povolenky. Vydávať sa začnú od cca 1. júla na odd. živ. prostredia na MsÚ. Pretože papier, tlač a laminovanie niečo stojí, komisia rozhodla, že za stálu povolenku zaplatíme 5 € (t. j. 2,50 na rok) a za dočasnú 1 €. Všetky tieto peniaze pôjdu na zvláštny účet, ktorý mesto zriadilo a spätne sa použijú pri revitalizácii chotára.
   V treťom bode náč. MsP JuDr. Farbula zhodnotil hliadkovanie mestskou políciou a prisľúbil spoluprácu aj v tomto roku. Predseda PD Grinava Ing. Baričič požiadal mesto o osadenie zákazových značiek aj v Grinavskom chotári. Majú to dojednané s majiteľmi pozemkov. Primátor prisľúbil ich osadenie v dohľadnom čase. Komisia rozhodla aj o uzatvorení rámp na vjazdoch do vinohradov od 15. aug. do skončenia oberačiek. Podrobnosti o kľúčoch od zámkov a kedy budú rampy otvorené včas oznámime. Prosím, rešpektujte to! Poslanec MsZ Mgr. Adam Solga informoval komisiu o možnosti zriadenia Poľnej stráže podľa zák. 255/1994 Zb. Je to obdoba Lesnej stráže s právomocami približne na úrovni mestskej polície. Tvorili by ju dobrovoľníci so skúškou a menoval by ich Obvodný pozemkový úrad na doporučenie primátora. Konečne by to bola viac ako rovnocenná náhrada za bývalých hájnikov.
   Ing. Hacaj informoval o možnosti vybudovania cyklotrasy vo vinohradoch a ich následnom napojení na zariadenia turistického ruchu v meste. Pomoc pri realizácii na úrovni BSK prisľúbili Mgr. Oliver Solga a profesor René Bílik, na miestnej úrovni pomoc prisľúbil Ing. Andel. Riaditeľ Malokarpatského múzea PhDr. Martin Hrubala prišiel s návrhom obnoviť tradíciu viech u jednotlivých vinohradníkov a vinárov. V spolupráci so ZPVV vypracuje zoznam jednotlivých vinárov a harmonogram kto, kde a kedy bude mať otvorenú viechu. Primátor informoval o možnosti uskladnenia starých stĺpikov z viníc, kamenia, zeminy, révy po jarnej rezačke na zbernom dvore na Dubovom vŕšku. Zároveň prisľúbil osadenie skrinky na námestí, kde by Združ. pezinských vinohradníkov a vinárov malo možnosť vyvesovať oznamy. Predsedkyňa ZPVV Ing. Oľga Bejdáková informovala o podujatí Víno a levanduľa, ktoré bude 6. 7. v lokalite Stará hora a Huncpalky za rybníkom. Predseda komisie oznámil, že mesto pripravuje nové VZN o ochrane vinohradov. Prítomní sa dohodli, že ďalšia komisia sa zíde začiatkom jesene. Očakávame vaše podnety.

 


Gabriel Guštafík, predseda VaV komisie

 


Ohodnoťte článok: