Hospodárenie Mesta Pezinok v roku 2012

Jún 2013 / Prečítané 1281 krát

   Mesto Pezinok hospodárilo v roku 2012 s prebytkom vo výške 312 990 € (vrátane finančných operácií). Celkové príjmy vrátane škôl predstavovali sumu vo výške 14 145 938 € a výdavky sumu vo výške 13 681 973 €. Z výsledku hospodárenia boli vylúčené účelovo určené finančné prostriedky vo výške 150 975 €, ktoré budú použité v roku 2013.
   Celkové bežné príjmy a tým aj hospodárenie ovplyvnil hlavne výpadok podielových daní o 261,5 tis. €. Znížené bolo aj plnenie dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad. Dôvodom je súčasná zlá finančná situácia, ale aj nezodpovednosť poplatníkov. Mesto chystá zverejňovanie neplatičov, tak ako to robia v iných mestách.
   V čerpaní bežných výdavkov sa prejavili úsporné opatrenia.
   Plnenie kapitálových príjmov bolo oproti predchádzajúcim rokom priaznivé. Príjem bol vo výške 1 589 tis. €. Prevažnú časť tvoril príjem predaja pozemkov a budovy na Trnavskej ulici. Nepodarilo sa zrealizovať predaj pozemku a budovy Za dráhou a pozemku na Malokarpatskej ulici.
   Z investičných akcií sa v roku 2012 zrealizoval projekt „Digitalizácia kina v Meste Pezinok “, čím sa nám podarilo uchovať premietanie v kine ako jednému z mála miest na Slovensku. Ďalej bola ukončená rekonštrukcia budovy na ulici M.R. Štefánika 9 – budova novej ZUŠ. Na Fajgalskej ceste bola vybudovaná karanténna stanica pre odchyt psov.
   Občania určite zaregistrovali a pozitívne prijali zrekonštruovanie Meisslovej ulice, vybudovanie ostrovčekov a značenie na Trnavskej ulici ako aj zbezpečnenie priechodu pre chodcov na ulici Bratislavská/Fándlyho. Na Cajlanskej ulici bola zrekonštruovaná budova Denného centra.
   Mesto nezabudlo ani na školy. V roku 2012 bola zrealizovaná dostavba MŠ Bystrická a prestavba MŠ Cajlanská vrátane vybudovania detského ihriska. Na MŠ Za hradbami prebehla I. etapa rekonštrukcie okien, II. etapa bude pokračovať v roku 2013. Ďalej bola zrekonštruovaná strecha na ZŠ s MŠ Orešie a na ZŠ Na bielenisku prebehla rekonštrukcia okien a telocvične. Na ZŠ Fándlyho boli prebudované šatne na učebne.
   Mesto zapojilo na zabezpečenie realizácie investičných akcií finančné prostriedky z predaja majetku mesta, prostriedky rezervného fondu a bol dočerpaný úver na rekonštrukciu budovy na ulici M. R. Štefánika č. 9. V roku 2012 mesto vynaložilo na investičné akcie sumu vo výške 1 680 913 eur.
   Mesto Pezinok spláca dva úvery zo ŠFRB (na výstavbu sociálnych bytov na Zumberskej ulici a na výstavbu bytov Za hradbami) a dva komerčné úvery – úver na rekonštrukciu budovy Radničné námestie 9 a úver na kúpu a rekonštrukciu budovy na ul. M. R. Štefánika 9.
   Konečný stav dlhovej služby k 31. 12. 2012 je 3 053 519 eur. Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov môže Mesto prijať návratné zdroje financovania len ak celková suma dlhu neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Mesto Pezinok spĺňa obidve zákonné podmienky.
   Aj napriek nepriaznivej finančnej situácii nielen na Slovensku, ale aj ostatných krajinách, sa mestu darilo hospodáriť tak, aby zabezpečovalo všetky úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení a z prenesených kompetencií.
 

Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

 


Ohodnoťte článok: