Spomíname

Máj 2013 / Prečítané 1586 krát

Ivan PESSEL
15. 1. 1946 - 14. 5. 2005. Je máj a smútok tu leží, na hrob pokladáme kytice ruží a s láskou spomíname. Manželka, deti a sestry s rodinami.
 
  Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Dňa 1. 5. 2013 sme si pripomenuli nedožité 90. narodeniny
Jolany KACERLOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú dcéra a synovia s rodinami.
19. 5. 2013 uplynulo 25 rokov, čo nás opustil manžel, otec a dedko
Ing. Ján SLIMÁK
z Pezinka. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomína manželka Veronika, dcéra a syn s rodinou.
 
  S láskou a úctou sme si 16. 5. pripomenuli 30. výročie,
čo nás opustila naša milovaná
Mária MOŤOVSKÁ
pôrodná asistentka. Venujte je s nami tichú spomienku. Nevesta Emília, vnuci Emil a Janka s rodinami.
Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami, ale v srdciach našich žiješ stále medzi nami. Dňa 26. 5. 2013 sme si pripomenuli 6. výročie úmrtia nášho drahého, milovaného manžela, otca a dedka
Pavla NESTARCA.
S láskou a úctou spomínajú manželka Oľga s dcérami Silviou a Zlaticou s rod. a vnúčatami Nicolaskom a Danielkom.
 
  Odišiel si a niet ťa medzi nami. V našich srdciach žiješ spomienkami. Dňa 24. 5. 2013 uplynul rok od úmrtia nášho otca
Rudolfa DEMOVIČA.
S láskou a úctou spomíname a ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a venujú mu tichú spomienku. Syn a dcéry s rodinami.
Kto v srdci žije, nezomiera! Dňa 30. 4. 2013 uplynulo 5 rokov čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
František TOMAŠKOVIČ.
S láskou a úctou spomínajú manželka Eva, dcéra Monika, synovia dušan a Ľuboš s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.
 
  Dňa 19. 5. sme si s bolesťou vsrdci pripomenuli 1. výročie úmrtia našej drahej manželky, mamičky, babičky
Márie TROJANOVEJ
rod. Horváthovej.
Ďakujeme všetkým, ktorí ju poznali a spolu s nami jej venujú tichú spomienku. Manžel a smútiaca rodina.
Dňa 30. 4. 2013 sme si pripomenuli nedožitých 70 rokov a 17. mája
2. výročie úmrtia
Štefana MESZÁROŠA.
S láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.
 
  Dňa 3. 6. 2013 uplynie 13 rokov, čo nás navždy opustil
manžel, otec a brat
Ján ROMAN.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Dňa 26. 4. 2013 sme si pripomenuli nedožité narodeniny
môjho drahého manžela
Vladimíra SLIMÁKA
a 27. 5. 2013 uplynul rok, čo nás navždy opustil môj drahý manžel a milovaný otec a dedko. S láskou spomína manželka Helena, dcéry Alenka, Vlaďka a vnučky Aďka, Miška, Nikolka, sestra Jožka. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
 
  Dňa 13. 6. 2013 uplynie 6 rokov, čo nás navždy opustila drahá
Marta BLAŽÍČKOVÁ.
S láskou spomína manžel a ostatná smútiaca rodina. Ďakujeme, všetkým, ktorí jej spolu s nami venujú tichú spomienku.
Len kytičku kvetov ti na hrob môžeme dať, tichú modlitbu odriekať a s láskou na teba spomínať. Dňa 12. mája 2013 sme si pripomenuli 20. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca, dedka a pradedka
Michala KINDERA
z Cajle. S láskou a úctou na neho spomína manželka Emília, dcéra s manželom, vnučky s manželmi a pravnúčatá.
 
  Dňa 21. 5. 2013 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko, pradedko
Rudolf VLHA.
S láskou a úctou spomínajú manželka Irena a dcéry s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.
Láska je v spomienke, spomienka v žiali, odišla tá, ktorú sme milovali. Čas plynie, bolesť stále trápi, ale teba nám už nikto nenavráti. Dňa 6. júna 2013 si s veľkým smútkom pripomenieme 13. výročie tragickej smrti našej milovanej
Anitky KLAMOVEJ
rod. Bučekovej.
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej, prosím, tichú spomienku spolu s nami. Smútiaca rodina.
 
  Odišla tíško, niet jej medzi nami, v srdciach našich žije spomienkami. Dňa 17. mája 2013 uplynulo 15 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá
Emília VARGOVÁ
rod. Slamková.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú tichú spomienku spolu s nami.
Dcéra s rodinou.
Dňa 11. 4. 2013 sme si pripomenuli nedožité sté narodeniny drahého otca, starého otca
Ľudevíta SKOVAJSU.
S láskou na neho myslí dcéra s rodinou. Ďakujem za spomienku na neho.
 
  Dňa 30. 5. 2013 uplynuli 4 roky, čo nás navždy opustil náš brat
Eduard NEY.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Spomína sestra Terka s Jozefom.
Tak tíško odišla duša tvoja, že nestihol si povedať ani zbohom, moji najdrahší. Dňa 4. 5. 2013 uplynul rok čo nás vo veku 84 rokov navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedko a pradedko.
Ján ORSZÁGH.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, s nami tichú spomienku. Manželka Mária, dcéra Mária a syn Pavol s rodinami.
V našich srdciach stále žije.
 
2. júna uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila naša mamička
Alžbeta ŠVARCOVÁ
a 23. mája uplynulo 23 rokov od úmrtia
Jozefa ŠVARCA fotografa.
S láskou spomínajú deti Katarína, Jana, Pavol, Vladimír s rodinami. Kto ste ich poznali venujte im tichú spomienku.


Ohodnoťte článok: