Dobrovoľníci v meste Pezinok

Máj 2013 / Prečítané 1154 krát

   Za dobrovoľníka považujeme človeka, ktorý svoje vedomosti, zručnosti, schopnosti, ale i svoj voľný čas je ochotný venovať tým, ktorí to potrebujú. Jednou z možností, ako pomáhať tým, ktorí to potrebujú, je i forma dobrovoľníckej služby, realizovaná podľa § 52a, v súlade so zákonom o službách zamestnanosti.
   Ako v predchádzajúcom období i tento rok mesto Pezinok, oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti zrealizovalo dva takéto projekty. V projektoch pracovalo spolu 17 dobrovoľníkov.
Prvý projekt bol zameraný na pomoc ľuďom bez domova. Dobrovoľníci vydávali ľuďom bez domova v priestoroch nocľahárne na Bratislavskej ulici stravu, ošatenie, pomáhali im zorientovať sa v zložitých životných situáciách, s ktorými si sami nevedeli pomôcť, poskytovali im pomoc pri vybavovaní osobných dokladov či zaevidovaní sa na Úrade práce.
   Druhý projekt bol zameraný na pomoc deťom a rodinám. Dvanásti dobrovoľníci pracovali v troch materských školách ako pomocní pedagogickí asistenti. Pomáhali prispieť k priaznivejšej a priateľskejšej atmosfére pri adaptácii detí v materskej škole, pretože viaceré deti si ťažko zvykajú na nové prostredie materskej školy, v ktorom sa zrazu ocitnú bez svojej maminy a jej pomoci. Naši dobrovoľníci sa snažili zapojiť do každodennej práce s deťmi, byť pedagógom nápomocní pri ich práci. Pani učiteľky sa tak mohli viac venovať individuálnym potrebám detí.
I keď v priebehu trvania projektov nám niektorí dobrovoľníci odišli, zo zdravotných dôvodov alebo preto, že si našli trvalú prácu, sme veľmi radi že sa nám podarilo tieto projekty uskutočniť.
   Tešíme sa, že existujú aj v našom meste ľudia, ochotní niečo dávať, dávať tým, ktorí to potrebujú.
   Dňa 30. 4. 2013 sa oba tieto projekty skončili, a preto by sme chceli aj takouto cesto poďakovať predovšetkým „našim dobrovoľníkom“ a popriať im veľa osobných a pracovných úspechov. Tiež by sme chceli poďakovať všetkým ostatným, ktorí nám umožnili, aby sa tieto projekty mohli uskutočniť, pretože sme presvedčení, že takáto práca má naozaj zmysel.

 

Mgr. Milada Hegyiová, Odd.školstva a sociálnej starostlivosti MsÚ

 


Ohodnoťte článok: