Vyhodnotenie činnosti Metskej polície za uplynulý rok

Máj 2013 / Prečítané 989 krát

   V mesiaci apríl sa najskôr na komisii verejného poriadku a následne na zasadnutí mestského zastupiteľstva hodnotila práca mestskej polície počas uplynulého roku 2012.
   Z predloženej správy o delikvencii na území mesta za rok 2012 vyplýva, že mestská polícia zistila spolu 2 393 priestupkov, ktoré následne doriešila v zmysle príslušných právnych predpisov. Bolo to o 594 priestupkov viac, ako v roku 2011. Za uvedené priestupky policajti na pokutách v blokovom konaní vybrali spolu 36 468 €.
   V hodnotenom období MsP riešila najviac priestupkov na úseku dopravy celkom 1 886, čo je o 535 priestupkov viac, ako v roku 2011. Mestská polícia zasahovala aj pri narušovaní verejného poriadku. pričom zistila spolu 130 priestupkov. Mestská polícia zaevidovala v roku 2012 spolu aj 115 priestupkov majetkovej povahy, čo bolo o 39 priestupkov menej, ako v roku 2011. Policajti riešili spolu 30 priestupkov, pri ktorých bola naplnená skutková podstata priestupku proti občianskemu spolunažívaniu.
   Ďalšou početnou kategóriou priestupkov bolo zistené porušenie VZN - priestupky proti poriadku v správe vykonávanej mestom v počte 199 prejednaných prípadov.
   V roku 2012 príslušníci MsP vykonali 24 služobných zákrokov voči osobám, ktoré boli buď priamo prichytené pri páchaní trestného činu alebo bezprostredne po ňom alebo bolo nutné použiť zákonný postup v zmysle obmedzenia osobnej slobody osoby, teda predvedenie osoby buď na útvar MsP alebo na útvar OO PZ Pezinok.
   Schválením VZN č. 4/2012, ktorým sa novelizovalo VZN č. 1/2003 o niektorých podmienkach držania psov, mestská polícia začala opäť vykonávať odchyt psov na území mesta Pezinok. Len v roku 2012 (júl - december 2012) mestská polícia odchytila v rôznych lokalitách na území mesta 61 psov, čo potvrdzuje potrebu riešiť túto problematiku.
   Mestská polícia dlhodobo úspešne pracuje aj na úseku prevencie kriminality, a preto je potrebné spomenúť niektoré z jej aktivít. V priebehu realizácie projektu Poznaním k hodnotnému životu oslovili preventisti na prednáškach spolu 3 546 žiakov, 5 základných, 2 stredné a 3 materské školy v Pezinku. Celkovo uskutočnili 152 prednášok a ostatných preventívnych akcií za rok. Z úspechov treba spomenúť najmä: Zlaté ocenenie v národnej súťaži za prevenciu počítačovej kriminality a bezpečné používanie nových technológií a najmä úspešnú reprezentáciu Pezinka a súčasne Slovenskej republiky vo finále (na Cypre) medzi najlepšími projektmi realizovanými v Európskej únii. Prezentovali sme inovatívne prvky v prevencii, ktoré zatiaľ žiadna krajina nerealizuje.

(MSP)

 


Ohodnoťte článok: