UPOZORNENIE na znenie zákona č. 220/2004o ochrane poľnohospodárskej pôdy

Máj 2013 / Prečítané 1075 krát

   Upozorňujme na povinnosť každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy (orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady, trvalé trávnaté porasty) na dôsledné dodržiavanie najmä ustanovení zákona § 3 ods. 1 písm. a), b) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením; a predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.
   Dodržiavaním starostlivosti o poľnohospodárske pozemky sa zamedzí ich znehodnocovanie a degradácia.
   Za nesplnenie zákonných povinností môže byť fyzickej osobe uložená pokuta za priestupok až do výšky 333 €.
   Za nesplnenie zákonných povinností môže byť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložená pokuta až do výšky od 166 € do 33000 € za každý hektár poľnohospodárskej pôdy.

 

(OŽP,KSaD)

 


Ohodnoťte článok: