Spomíname

Apríl 2013 / Prečítané 1601 krát
Dňa 29. 4. 2013 uplynú 4 roky, čo nás navždy opustil náš milovaný otec, dedko a pradedko
Július POLKORÁB.
S láskou a smútkom v srdci spomína dcéra, syn a vnučka s rodinou. Prosím, venujte mu s nami tichú spomienku.
 
  Odišiel si tíško a niet ťa medzi nami, v našich srdciach žiješ spomienkami. Dňa 5. mája 2013 uplynie rok od úmrtia nášho drahého
Stanislava SMOLCA.
S láskou spomína manželka Anna, synovia Ján a Stanislav s rodinami, krstná dcéra Anna s rodinou, sestra a bratia, švagriné z Brezna a banícky spolok z Pezinka.
Dňa 22. 4. 2013 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustila naša
mamička, babička a prababička
Emília BIELIKOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
  Dňa 13. 4. 2013 uplynulo 15 rokov, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a dedko
Ladislav GERŠIČ.
S láskou spomíname a ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a venujú mu s nami tichú spominku. Manželka s rodinou.
Dňa 19. 4. 2013 uplynulo 9 rokov, čo nás opustil milovaný otec
Imrich ŠIROKÝ
a 17. 4. 2013 uplynulo 8 rokov, čo nás opustila milovaná mama
Oľga ŠIROKÁ.
S úctou a láskou spomína syn Marián.
  Dňa 24. 4. 2013 sme si pripomenuli nedožité 100. narodeniny našej drahej mamičky, babičky a prababičky
Štefánie VALOVIČOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.
Čas plynie, ale spomienky zostávajú. Dňa 18. 4. 2013 sme si pripomenuli nedožitých 78 rokov nášho drahého
manžela, otca a dedka
Janka HREBÍČKA.
a 15. 5. 2013 si pripomenieme 22 rokov, čo nás navždy opustil. Spomína manželka, synovia. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
 
  S úctou a láskou sme si dňa 13. 4. 2013 pripomenuli prvé výročie, čo ma navždy opustila moja milovaná manželka
Mgr. Beáta TEPLANSKÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomína manžel.
12. mája bude 20 rokov, čo nás navždy opustil a odišiel náhle bez rozlúčky vtedy 55 ročný
Pavol HARADZIN.
S láskou spomína manželka, deti a vnúčatá. Spomenie si na Palka ešte niekto, kto ho poznal?
 
  Ako z tvojich očí žiarila láska, obetavosť a dobrota, tak nám budeš chýbať do konca života. Dňa 2. mája 2013 si pripomenieme 25 rokov, čo nás opustila milovaná mamička
Boženka HAJTMÁNKOVÁ
rod. Ondrejkovičová.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. S láskou spomínajú, dcéra Anna a syn Vladimír s rodinami.
Dňa 27. 4. 2013 si pripomíname 3. výročie smrti našej mamičky
Juliany TURANSKEJ.
Spomínajú manžel Rudolf, synovia Gustáv, Vladimír s rodinami.
 
  Dňa 13. mája uplynie 35 rokov odo dňa, keď nás opustil
vo veku 56 rokov náš otec
Peter VAŇKO.
Stále naňho myslíme a spomíname s veľkou láskou.
Dňa 22. 4. 2013 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš drahý
Rudolf ERNST.
S láskou spomína manželka Gabriela a dcéry s rodinami.
 
  Dňa 30. 4. 2013 by sa dožila naša drahá mamička a babička
Žofia JANÁSOVÁ
80 rokov a 16. 3. 2013 uplynulo 8 rokov čo nás navždy opustila. S láskou na ňu spomínajú dcéry a synovia s rodinami.
Dňa 20. 4. 2013 sme si pripomenuli 100. výročie nedožitých narodenín našej drahej mamy
Jolany JAJCAJOVEJ
z Grinavy. S láskou na ňu spomínajú dcéry a ostatná rodina.
 
  28. apríla uplynú štyri roky, čo nás náhle opustila naša milovaná dcéra
JUDr. Gabriela  MIŠTINOVÁ
S láskou a bôľom v srdci stále na ňu spomínajú rodičia a ostatná rodina.
Dňa 17. 4. 2013 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia nášho drahého
Eduarda NOSKOVIČA
zo Slov. Grobu. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Smútiaca rodina.
 
  Dňa 23. 4. 2013 sme si pripomenuli nedožité 80. narodeniny
Karola KOŠŤÁLA.
S láskou spomínajú manželka a synovia s rodinami. Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.
Dňa 12. 4. 2013 uplynuli tri roky, čo nás navždy opustila naša drahá mama, babka a svokra
MUDr. Elena MAREŠOVÁ.
S láskou vďakou a úctou spomína syn Vlastimil s rodinou. Venujte jej, prosím, s nami tichú spomienku.
 
  Dňa 30. apríla 2013 uplynie smutných 20 rokov, čo od nás náhle, bez slova rozlúčky odišiel manžel, otec a starý otec
František TAJOVSKÝ.
Kto ste ho poznali, prosíme, venujte mu s nami tichú spomienku. Manželka a dcéry s rodinami.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále večne žiť. Dňa 20. 4. 2013 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia nášho drahého
Ladislava SCHEIDLA.
S láskou spomínajú manželka Anna, synovia Ladislav a Ľubomír a dcéra Ivetka s rodinou. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
V apríli sme si pripomenuli 100. výročie narodenia nášho otca
Gabriela FRAŇA
a v októbri si pripomenieme 95. výročie narodenia našej mamy
Irmy FRAŇOVEJ
rod. Miklošovičovej.
Spomínajú deti s rodinami.

 


Ohodnoťte článok: