Mesto Pezinok - predáva

Apríl 2013 / Prečítané 953 krát

PREDÁVA


a) rekreačnú chatu s pozemkom v Slnečnom údolí v Pezinku
   Pozemok má výmeru 277 m2. Chatu je možné rekonštruovať, príp. pristavať v rámci tejto výmery.
   Predaj sa uskutoční formou elektronickej aukcie. Minimálna kúpna cena je 60 000 eur.
Ponuky je potrebné podať do pondelka 13. 5. 2013 do 13.00 h prostredníctvom aukčného portálu https://www.etenders.sk. Samotná aukcia sa uskutoční v piatok 17. 5. 2013 09.00 h na uvedenom portáli.
b) pozemky na ulici za dráhou v Pezinku
Pozemky majú celkovú výmeru 3 038 m2. Minimálna kúpna cena je 90 000 eur.
c) dom s pozemkami na ulici Za dráhou 19 v Pezinku
   Pozemky majú celkovú výmeru 3 202 m2. Minimálna kúpna cena je 80 000 eur.
   Predaj nehnuteľností uvedených pod písm. b) a c) sa uskutoční formou obchodnej verejnej súťaže.
   Súťažné návrhy (návrhy kúpnych zmlúv) je potrebné doručiť v zapečatenej obálke do pondelka 13. 5. 2013 do 15.00 h na adresu Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla: „SÚŤAŽ - predaj pozemkov na ulici Za dráhou NEOTVÁRAŤ“, resp. „SÚŤAŽ - predaj domu Za dráhou 19 NEOTVÁRAŤ“

   Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční v utorok 14. 5. 2013 o 15.00 h (pozemky), resp. o 15.30 h (dom s pozemkami).
   Bližšie informácie: tel.: 033/6901203, e-mail: matej.tarbaj@msupezinok.sk ,
web: http://www.pezinok.sk .


Ohodnoťte článok: