Pýtame sa poslancov MsZ

Apríl 2013 / Prečítané 1446 krát

   Od januára 2012 uverejňujeme odpovede poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku na tri rovnaké otázky. V tomto čísle odpovedá:

Drahomír Šmahovský, poslanec za volebný obvod č. 5

1) Čo považujete za prioritu vo svojom volebnom obvode?

- K tým naozaj najdôležitejším veciam pre obyvateľov každého mesta patria kvalitné služby, občianska vybavenosť, dobré a bezpečné cesty, čistota, bezpečie, kultúrne vyžitie a zdravé životné prostredie. Sú to všetko atribúty, ktoré najviac ovplyvňujú kvalitu každodenného života občanov aj v Pezinku. Je úlohou nás, poslancov, spoločne s vedením mesta, aby sme ich dokázali v čo najväčšej miere napĺňať. Veľa sa nám už podarilo, ale sú ešte témy, ktoré sú otvorené a naliehavé.
   V piatom obvode je z môjho pohľadu ešte potrebné čo najrýchlejšie zabezpečiť vysporiadanie pozemkov a podpísanie zmlúv k vybudovaniu splaškovej a dažďovej kanalizácie, na ktorú občania už roky čakajú. Celý proces už prebieha prípravou zmlúv na právnom oddelení mesta Pezinok a aktivisti z radov občanov ich dávajú podpisovať. S výstavbou kanalizácie je úzko späté aj dobudovanie siete miestnych komunikácií a chodníkov. Pre bezpečnosť chodcov a všetkých účastníkov cestnej premávky je potrebné v zmysle zákona č.8/2009 Z.z. rozšíriť chodník na ceste II/502 (Myslenická ul.) v troch kritických úsekoch. K tomuto už prebehli aj rokovania predstaviteľov mesta Pezinok so zástupcami VÚC Bratislava.
   V spolupráci s odborom životného prostredia a ochranármi je prioritou naďalej chrániť biokoridor v celom jeho úseku od obce Limbach až po Grinavu, nakoľko je prirodzeným domovom chránených druhov fauny a flóry, zadržiava vodu grinavského potoka v meandroch a bráni tak záplavám. V novom územnom pláne navrhujeme nepovoliť ďalšiu výstavbu v tejto lokalite, nakoľko v ostatnom období prišlo k nedovolenému zásahu do tohto územia, znečisteniu vôd a následne k hromadnému úhynu rýb.
   Za veľmi dôležite z celomestského pohľadu považujem aj zachovanie rázu Malokarpatskej vinohradníckej krajiny, ktorá je pre nás typická a prináša nám úžitok aj potešenie. Je to zapracované aj v návrhu nového územného plánu. Ďalšou témou je podpora tradičných spoločenských, športových a kultúrnych aktivít občanov nášho mesta a vytváranie priaznivých podmienok na zachovanie a zveľaďovanie škôl a predškolských zariadení.

2) Ako by ste zlepšili komunikáciu medzi poslancami a občanmi?

- Vždy je čo zlepšovať. Môžem však konštatovať, že okrem osobného kontaktu využívam pri komunikácii s občanmi všetky dostupné médiá. V Grinave máme zriadené štyri informačné tabule, internetovú stránku www.grinava.com a komunikujeme aj prostredníctvom sociálnej siete. Všetky potrebné a dôležité informácie o fungovaní mesta a jeho inštitúciách sú uverejnené na internetovej stránke mesta. Veľa informácií sa občania dozvedia aj vo vysielaní Pezinskej televízie a v časopise Pezinčan. Z mojej skúsenosti občania najviac využívajú na predkladanie svojich podnetov a žiadostí osobné stretnutie alebo návštevu poslaneckého dňa v našom dennom centre, kde sme im spolu s kolegom k dispozícii každú prvú stredu v mesiaci.

3) Čo podľa vás chýba v Pezinku?

- Väčšia miera empatie a tolerancie, obyčajné ľudské vlastnosti, veľmi však potrebné na pochopenie a rešpektovanie potrieb a problémov toho druhého, oveľa viac cenené v čase krízy a nedostatku finančných prostriedkov. Všetko to, čo chýba v každom meste na Slovensku, teda aj v Pezinku, je priamo späté s dostatkom alebo nedostatkom peňazí a veľakrát aj dobrej vôle dohodnúť sa. Počúvať toho druhého. Keď hovorím počúvať, myslím tým obsahovo vnímať jeho názor. Každý považuje svoju žiadosť alebo návrh za prioritu. Robíme veľakrát unáhlené závery. Vnímam to aj na rokovaniach mestského zastupiteľstva a tiež pri rozhovoroch s občanmi. Občania veľmi dobre vedia, čo im v meste chýba. Je však ťažké rozhodovať o prioritách (napríklad pri návrhu investičného programu mesta), keď poslanci predložia 150 návrhov, ktoré spoločne s občanmi vo svojich obvodoch považujú za dôležité, ale z dôvodu nedostatku finančného krytia môže mesto Pezinok zrealizovať iba 14.

 

(r)


Ohodnoťte článok: