K zápisu do MŠ

Apríl 2013 / Prečítané 1088 krát

    Dňa 27. februára 2013 sa uskutočnil spoločný zápis do materských škôl na školský rok 2013/2014. Spolu bolo podaných 330 žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok na šk. rok 2013/14.
   Riaditeľky materských škôl prijímali deti v zmysle Podmienok na prijatie dieťaťa na predprimárnu výchovu do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok , ktoré boli zverejnené pred zápisom.
   Vo všetkých materských školách boli prijaté deti, ktoré dovŕšili do 31.08.2013 piaty rok veku a deti s odloženou školskou dochádzkou, príp. s dodatočne odloženou školskou dochádzkou;, rovnako boli prijaté všetky deti, ktoré v kalendárnom roku dovŕšili tri roky, majú trvalý pobyt v Pezinku a majú v danej materskej škole súrodenca a deti, ktoré v kalendárnom roku dovŕšili tri roky, majú trvalý pobyt v Pezinku a sú zo sociálne znevýhodneného, prostredia (na základe odporúčania Oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti MsÚ). Ak boli v materských školách ešte voľné miesta, riaditeľky MŠ prijímali deti, ktoré v kalendárnom roku dovŕšili tri roky, majú trvalý pobyt v Pezinku , postupne od najstaršieho po najmladšie dieťa, podľa dátumu narodenia.
V MŠ, ktorá je súčasťou ZŠ s MŠ Orešie, boli prijaté deti, ktoré dovŕšili do 31. 8. 2013 piaty rok veku a deti s odloženou školskou dochádzkou, príp. s dodatočne odloženou školskou dochádzkou; ďalšie deti, ktoré boli prijaté do MŠ, museli splniť aspoň jednu z podmienok, a to že majú trvalý pobyt v Pezinku, majú v MŠ alebo v ZŠ Orešie súrodenca, majú vek 3 roky do decembra kalendárneho roku, alebo sú zo sociálne slabšej rodiny na základe odporúčania Oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti MsÚ.


Mgr. R. Minarovičová, vedúca odd. Š a SS MsÚ Pezinok

Počet detí, ktoré boli prihlásené do MŠ v šk.roku 2012/13 – rok narodenia

 

Celkom detí
Prijaté deti
Neprijaté deti

r. 2007
(šesťročné deti)

3
3
0
r. 2008
(päťročné deti)

34
32
2
r. 2009
(štvorročné deti)

59
44
15
r. 2010
(trojročné deti)

217
110
107
r. 2011
(dvojročné deti)

17
0
17


Ohodnoťte článok: