Spomíname

Marec 2013 / Prečítané 1770 krát
Kto v srdci žije, nezomiera! Dňa 17. 3. 2013 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Stanislav KANKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Ďakujeme. S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.
 
  Aj keď nie je medzi nami, v našich srdciach žije stále s nami. Dňa 12. 4. 2013 uplynú 3 roky, čo od nás navždy odišiel
Michal LUNÁK.
S láskou naňho spomínajú manželka, deti s rodinami a celá rodina. Venujte mu tichú spomienku.
Kto žije v našich srdciach, neumiera! Dňa 5. 4. 2013 si pripomenieme
1. výročie od úmrtia môjho drahého manžela
Miroslava KOŠÍKA.
S láskou a úctou spomína manželka Jarmila s rodinou a priateľmi.
  V srdciach tých, ktorí ťa milovali, budeš žiť stále.
Dňa 17. 3. 2013 uplynulo 20 rokov, čo nás opustil náš drahý manžel,
otec, dedko, pradedko
Štefan HANDREICH
z Grinavy. S láskou a úctou spomína manželka Pavlína, syn s manželkou a najbližšia rodina.
Dňa 28. 3. 2013 si pripomenieme
18. výročie od úmrtia manželky
Veroniky KABÁTOVEJ.
S láskou a úctou spomína manžel, dcéra Zdenka, syn Ján a vnuci Igor, Janka a Viktorka.
 
Dňa 10. 3. 2013 sme si pripomenuli 25. výročie úmrtia našej drahej mamy
Marty HANÚSKOVEJ
rod. Okonovej
z Cajle a zároveň si pripomíname nedožité 84. narodeniny nášho otca
Ferdinanda HANÚSKA.
Deti s rodinami a príbuzní.
Zlaté slnko za hory zašlo, súmrak ticho padá do polí, srdce tvoje dobré, večný pokoj našlo a viac ťa nič nebolí.Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým, nič nie je také, ako bolo predtým. Dňa 15. 3. 2013 sme si pripomenuli 9. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca a deduška
Štefana BEDECSA.
S láskou spomínajú manželka Mária, dcéra Iveta a syn Marian
s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu s nami venujú tichu spomienku.
 
Odišli ste navždy, niet vás medzi nami, ale v našich srdciach žijete spomienkami. Dňa 5. 3. 2013 by sa dožila naša drahá mama, babka a prababka
Jozefína MILKOVÁ,
rod. Andelová
90 rokov a 25. 3. uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec, dedko a pradedko
Vladimír MILKO.
S láskou na nich spomína 6 dcér a syn s rodinami. Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
Dňa 21. 3. 2013 sme si pripomenuli nedožité 70. narodeniny a zároveň si 13.4. pripomenieme 6. výročie od úmrtia
Ivana MORAVČÍKA.
S láskou a úctou spomínajú manželka Irena, deti Peter a Monika s rodinami, sestra s rodinou, švagrovia s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.
 
  Odišiel si tíško a niet ťa medzi nami, v srdciach našich žiješ spomienkami. Dňa 25. 3. 2013 si pripomenieme 10. výročie úmrtia manžela, otca a dedka,
Jozefa KOSTRIANA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomiebnku. S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.
Dňa 3. 4. 2013 si s bolesťou v srdci pripomenieme 9. výročie smrti našej milovanej mamy, babky a prababky
Anny FISCHEROVEJ.
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
 

  Dňa 8. 3. 2013 uplynulo 7 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mamička, babička, prababička, sestra, švagriná
Štefánia KADLÍČKOVÁ
rod. Chudíková.
S láskou a bolesťou v srdci spomína celá rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.

Dňa 15. 3. 2013 uplynuli 4 roky, čo nás navždy opustila milovaná manželka, mama, babka a svokra
Oľga KRIŠKOVÁ.
S láskou spomína manžel
Eduard, dcéry Janka, Jarka s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
 

  Dňa 28. 3. 2013 bude 6 smutných rokov od úmrtia môjho drahého manžela
Jozefa SCHÖNA.
S boľavým srdcom spomína manželka Anka a Marián. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Pekne ďakujem.

Jediné srdce na svete sme mali, ktoré dokázalo nás milovať. Aj keď by láskou vzbudiť sme ho chceli, neozve sa už viac. Odišlo, zmĺklo,išlo spať. Sú chvíle, ktoré tažko prežívame, sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname. Márne Ťa naše oči všade hľadajú, márne po tvári slzy stekajú. S bolestou v srdci sme si 6.marca pripomenuli 10.výrocie úmrtia našej drahej milovanej mamičky, babičky a svokry
Eulálie VOZNÍKOVEJ
z Modry. To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie. V srdci bolesť zostala a tiché spomínanie. Spomienky na prežité chvíle s Tebou si navždy zachováme v našich srdciach. S láskou spomínajú deti Ingrid, Rastislav a Zuzana s rodinami.

  Dňa 6. 4. 2013 uplynie rok od úmrtia našej milovanej
Tatiany PTÁKOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú manžel, deti a ostatná rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Navždy ostaneš v našich srdciach...

Ďakujeme, že si bol... Dňa 27. 3. 2013 uplynie 10 smutných a bolestivých rokov, čo od nás navždy odišiel na ďalekú cestu, z ktorej, žiaľ, niet návratu, pre nás vzácny človek, milovaný manžel, otec a dedko
Ivan TICHÝ.
S láskou a úctou naňho spomínajú manželka Gabriela, syn Eduard a dcéra Ivana s rodinou. Navždy zostaneš v našich srdciach.
 

Dňa 22. 3. sme si pripomenuli nedožité 100. narodeniny nášho otca, starého otca
Štefana CHOVANCA
a 21. 3. sme si pripomenuli nedožité 97. narodeniny našej mamičky, starej mamy
Bernardíny CHOVANCOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Mária s a syn Štefan s rodinami.

 

Ohodnoťte článok: