Chráňme si prírodné prostredie

Marec 2013 / Prečítané 1161 krát

   Aj keď len pomaly, ale predsa sa zobúdza zo zimného spánku, dni sa predlžujú a ľudí to čoraz viac ťahá do prírody načerpať energiu a zrelaxovať. V jarnom období začínajú aj prvé práce v záhradkách, vinohradoch, v okolí chát. Toto obdobie vykazuje podľa štatistických údajov najväčšie riziko vzniku a šírenia požiarov v prírodnom prostredí. Takmer všetky požiare, ktoré vznikli v lesných porastoch a prírodnom prostredí zapríčinili občania svojou neopatrnosťou a nedbanlivosťou. Požiar s najvyššou škodou a to 178 000 € vznikol v mesiaci apríl 2012 v okrese Liptovský Mikuláš, keď bola požiarom zasiahnutá plocha až 89 ha. Žiaľ v uplynulom roku bola štatistika lesných požiarov o to smutnejšia, že pri kyvadlovej doprave vody pri hasení lesného požiaru v okrese Poprad došlo k úmrtiu zasahujúceho príslušníka.
   V predchádzajúcom roku vzniklo na území okresov Pezinok a Senec spolu 186 požiarov lesných porastov, požiarov spôsobených neopatrným spaľovaním v prírodnom prostredí a taktiež vypaľovaním trávnatých porastov a kríkov.
   Len málokto si uvedomuje, že spaľovanie odpadu, trávy, vypaľovanie trávy či zakladanie ohňa v prírode môže spôsobiť ohrozenie života alebo poškodenie majetku vlastného alebo spoluobčanov. Často občania vykonávajú tieto práce v čase, keď je najväčší predpoklad vzniku a šírenia požiarov, pričom nezabezpečia prvotné preventívne opatrenia, a to najmä zabezpečením okolia ohniska pred prenosom požiaru, pomalým spaľovaním, stálym dozorom pri spaľovaní a s prostriedkami určenými na likvidáciu požiaru.
   Spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov, čo môže byť kvalifikované od priestupku až po trestný čin.
   Často sa príslušníci okresného riaditeľstva stretávajú s otázkami občanov na spaľovanie odpadu zo záhrad a vinohradov. Vyhláška o požiarnej prevencii upravuje úlohy fyzických osôb pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ku ktorým patrí aj spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve. Fyzická osoba v takomto prípade:
- oznámi pred začatím spaľovania miesto a čas spaľovania na príslušné okresné riaditeľstvo na telefónnom čísle 150,
- sleduje klimatické a poveternostné podmienky a kontroluje miesto spaľovania (pri veternom počasí môže dôjsť k rozšíreniu ohňa),
- horľavé látky musia byť uložené do upravených hromád v dostatočnej vzdialenosti od objektov, suchých porastov a pod.,
- pri spaľovaní je potrebné zabezpečiť potrebné množstvo hasiacich prostriedkov, pracovné náradie a mať pri sebe aspoň mobilný telefón,
- spaľovanie nemôže zostať bez dozoru a miesto spaľovania je potrebné kontrolovať,
- po skončení je potrebné vykonať kontrolu okolia.

 

Eva Orlická