Bilancovanie Mestskej polície Pezinok

Marec 2013 / Prečítané 1183 krát

   Koncom februára 2013 sa uskutočnil v priestoroch školiacej miestnosti Útvarový zraz príslušníkov Mestskej polície Pezinok, ktorého cieľom bolo vyhodnotenie činnosti za rok 2012 a stanovenie ďalších úloh na tento rok.
   Úvodné slovo patrilo náčelníkovi MsP Pezinok, kpt. JUDr. Ľudovítovi Farbulovi, ktorý privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom útvarového zrazu. Po jeho príhovore vyhodnocovali činnosť vedúci za jednotlivé referáty, ktorých výsledky uvádzame v skrátenej podobe:
   Ako prvý predniesol príspevok vedúci referátu objasňovania priestupkov seržant Mgr. Igor Schwarz, ktorý sumarizoval prácu všetkých troch príslušníkov novovzniknutého oddelenia. Za rok riešili 337 priestupkov, pričom vlastnou činnosťou ich zistili 185 a oznámených na referát bolo 152 priestupkov. Výsledok činnosti troch príslušníkov na záver zhodnotil náčelník MsP ako pozitívny, a splnil prvotné očakávania. Referát mal za úlohu odbremeniť príslušníkov z výkonu služby od administratívy, ktorá mala prejsť na kolegov, ktorí mali dobré výsledky práve v oblasti spracúvania a objasňovania priestupkov.
   Následne vyhodnocoval činnosť inšp. Bc. Miroslav Schlesinger, ktorý zodpovedá za prevenciu kriminality a odbornú služobnú prípravu príslušníkov MsP. V prevencii, kde mu priebežne päť dní v mesiaci vypomáha staršia inšpektorka Lucia Korytárová, bolo v priebehu realizácie projektu „Poznaním k hodnotnému životu“ na prednáškach oslovených spolu 3 546 žiakov (5 základných, 2 stredné a 3 materské školy v Pezinku). Celkovo uskutočnili 152 prednášok a 5 väčších preventívnych akcií, na ktorých sa zúčastnilo cca. 1 133 osôb. Za tieto aktivity sme získali 82 pochvalných vyjadrení. Poradenskú činnosť využilo 21 osôb, prevažne rodičov a vysokoškolákov. V rámci medializácie bolo o našej činnosť prezentovaných až 55 príspevkov v rôznych regionálnych i národných médiách. Medzi inými trikrát v hlavných správach RTVS, pričom obaja už niekoľkokrát vystupovali naživo v relácii TV LUX. Zapojili sme sa do dvoch národných súťaží, v ktorých sme aj vďaka inovatívnym prvkom (realizovaným s terapeutickým psom Amigom), získali jedno Zlaté ocenenie za inovatívnosť a jedno 1. miesto, vďaka ktorému sme reprezentovali Slovenskú republiku na Cypre medzi najlepšími projektmi v EÚ. V silnej konkurencií sme opäť zaujali inovatívnymi prvkami a získali uznanie. Okrem toho sme na náš projekt v r. 2012 získali 5 000 €. zo štátnej dotácie. Podrobné výsledky práce nájdete na webstránke Mestskej polície.
   V oblasti odbornej služobnej prípravy bola v kategórií o najlepšiu pracovnú zmenu vyhlásená opäť ako najlepšia 1. pracovná zmena. Medzi príslušníčkami MsP bola za rok 2012 najlepšia staršia inšpektorka Lucia Korytárová a v kategórií mužov bol za výrazné zlepšenie ocenený seržant Miloš Ženiš. Všetci menovaní za dosiahnuté výsledky získali od náčelníka MsP pochvalný list. V súvislosti s odbornou služobnou prípravou kpt. JUDr. Farbula skonštatoval, že je vedená profesionálne na nadštandardnej úrovni rovnako ako prevencia. Naši príslušníci majú teda stále možnosť zdokonaľovať sa, k čomu prispievajú aj ďalší dvaja inštruktori, menovite inšpektor Ing. Peter Marček a nový kolega pol. Michal Kukumberg.
   K odbornej služobnej príprave nepochybne patrí aj strelecká príprava, ktorú zabezpečuje inšpektor Ing. Peter Marček. V rámci vyhodnocovania spomenul pozitívnu prezentáciu našich príslušníkov na streleckej súťaži a ďalšie prípravy na tento rok. Naplánovaný je opäť povinný nácvik strelieb, ktorý bude nielen cez deň, ale aj za sťaženého videnia večer. Príslušníci budú mať teda aj v tejto oblasti dostatok priestoru na preskúšanie a zlepšenie svojich odborných zručností. Súčasná doba potvrdzuje, že nebezpečných situácií v rámci výkonu služby pribúda, preto aj svoje aktivity v odbornej služobnej príprave musíme neustále zlepšovať a prispôsobovať ich požiadavkám výkonu tohto, dnes už skutočne rizikového povolania.
   Vyhodnocovaná bola taktiež činnosť karanténnej a odchytovej stanice MsP Pezinok, ktorú zabezpečujú seržant Miroslav Černák a pol. Peter Urban. Za rok 2012 umiestnili spolu 61 psov, z ktorých bolo 51 odchytených a 10 prinesených občanmi mesta Pezinok. Z uvedeného počtu bolo 31 psov vrátených, 11 daných do starostlivosti fyzickým osobám a 18 si prevzalo do útulku občianske združenie, ktoré sa venuje psom. Žiaden z umiestnených psov nebol utratený. Odborný dohľad, resp. starostlivosť nad odchytenými psami zabezpečuje na základe oficiálnej písomnej dohody MVDr. Juraj Frey. Z výsledkov práce karanténnej a odchytovej stanice bolo konštatované, že v porovnaní s uplynulými rokmi počet odchytených psov narástol. Z uvedeného dôvodu budú v priebehu tohto roka vykonané preventívne opatrenia formou osvety.
   V rámci diskusie sa vyjadrili príslušníci k prezentovaným témam. Na záver náčelník MsP poďakoval všetkým príslušníkom za ich účasť i príspevky a zhodnotil uplynulý rok ako jeden z úspešných, nakoľko mestská polícia oslávila 20. výročie svojho vzniku viacerými hodnotnými úspechmi aj na medzinárodnej úrovni.

 

MsP Pezinok

 


Ohodnoťte článok: