Primátori rokujú o Prioritnej osi Bratislavského kraja

Marec 2013 / Prečítané 1012 krát

   Ako sme informovali už skôr, v ostatnom čase sa pravidelne stretávajú primátori mesta Pezinok, Malacky a Senec s primátorom Bratislavy Milanom Ftáčnikom, predstaviteľmi BSK, ministerstiev, ZMOS-u, regionálnych združení a s poslancami NR SR. Zatiaľ posledné stretnutie bolo v Pezinku 1. marca, nasledujúce je 25. 3. v Senci. Témou stretnutí je príprava operačného programu na programovacie obdobie 2014 – 2020 z pohľadu pripravovaných operačných programov a možností čerpania finančných prostriedkov z Európskej únie. Vo februári sme v Pezinčanovi informovali o prioritách nášho mesta a dnes prinášame návrh zamerania prioritnej osi pre Bratislavský kraj ako ho predložil na ďalšie prerokovanie primátor Bratislavy Milan Ftáčnik.

   Návrh zamerania prioritnej osi pre Bratislavský kraj v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu v programovacom období 2014-2020

1) Posilnenie konkurencieschopnosti malého a stredného podnikania (MSP) a využitia informačných a komunikačných technológií (IKT)
a. Podpora podnikania MSP, začínajúcich podnikateľov, prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe
b. Rozvoj dostupnosti internetu v kraji a elektronických služieb pre občanov

2) Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo a energetickej efektívnosti
a. Znižovanie spotreby energií vo verejných budovách, osobitne v školách, sociálnych a zdravotníckych zariadeniach
b. Podpora budovaniu obnoviteľných zdrojov energií
c. Modernizácia verejného osvetlenia

3) Zlepšovanie mestského prostredia, adaptácie na zmenu klímy a efektívnejšieho využívania zdrojov
a. Separácia a zhodnocovanie odpadu, budovanie zberných dvorov
b. Zlepšovanie manažmentu vody a odkanalizovanie ďalších častí kraja
c. Obnova verejných priestranstiev
d. Obnova kultúrnych pamiatok

4) Podpora udržateľnej dopravnej mobility
a. Budovanie obchvatov miest
b. Napojenie priemyselných zón
c. Rekonštrukcia miestnych komunikácií
d. Budovanie medzinárodných a hlavných cyklistických trás

5) Investovanie do vzdelania
a podpora sociálneho začleňovania
a. Zvyšovanie dostupnosti a modernizácia predškolských a školských zariadení
b. Rozvoj sociálnych služieb

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: