Mestské zastupiteľstvo rokovalo mimoriadne

Marec 2013 / Prečítané 1132 krát

   Po prvýkrát v tomto roku zvolal primátor mesta mimoriadne zasadanie Mestského zastupiteľstva na dňa 13. marca. Hlavným bodom rokovania bolo dlho očakávané schválenie návrhu súťažných podmienok pre zákazku „Prenájom a modernizácia tepelného hospodárstva mesta Pezinok za účelom dlhodobej výroby a dodávky tepla a teplej úžitkovej vody“. Prerokovanie a hlasovanie o tomto bode, ako to upravuje zákon o verejnom obstarávaní, bolo neverejné. Do návrhu zmluvy budú zakomponované všetky podmienky a požiadavky, ktoré definovalo Mestské zastupiteľstvo. Za zakomponovanie požiadaviek Mesta zodpovedala Dozorná rada PBS a boli uverejnené aj v Obchodnom vestníku v rámci procesu verejného obstarávania formou súťažného dialógu. Z dvadsiatich zúčastnených poslancov hlasovalo sedemnásť za, traja z prítomných nehlasovali vôbec.
   Poslanci Mestského zastupiteľstva v ďalšom bode schválili finančné prostriedky na podporu športu, kultúry a sociálnej starostlivosti na tento rok. Športovci dostanú tento rok z rozpočtu mesta 80 000 €, kultúra 15 000 € a na sociálnu výpomoc bolo schválených 5 000 €.
   Ďalšími bodmi boli protesty prokurátora Okresnej prokuratúry v Pezinku, ktoré sa týkali návrhu na zrušenie niektorých VZN mesta Pezinok pre ich údajný rozpor s platnou legislatívou SR. Podnet podal obyvateľ Dolného Kubína p. Pachník, ktorý takto napadol všeobecne záväzné nariadenia už asi v stovke slovenských miest a obcí. Pezinskí poslanci tieto protesty jednohlasne odmietli. Ich prijatie by totiž vážne ohrozilo právomoci samospráv a viedlo by k porušovaniu obvyklých a zaužívaných zásad spolunažívania medzi občanmi.
   Posledným bodom rokovania bolo schválenie nájomnej zmluvy medzi Mestom Pezinok ako vlastníkom, Mestským podnikom služieb ako správcom nehnuteľnosti a Pezinským športovým klubom na dlhodobý prenájom nehnuteľností pre výkon športovej činnosti a to konkrétne futbalového oddielu.

 

(ra)

 


Ohodnoťte článok: