Spomíname

Február 2013 / Prečítané 1796 krát
Tak tíško odišla duša tvoja, že nestihla si povedať ani zbohom, rodina moja. Dňa 25. 2. 2013 uplynie 5 rokov, čo nás vo veku 47 rokov navždy opustila naša milovaná mamička, manželka
Marta PULŠČÁKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, s nami tichú spomienku. Manžel Ondrej, synovia Andrej, Michal a ostatná smútiaca rodina.
 
  Nezomrel ten, kto ostáva v ľudských srdciach. Dňa 14. 2. 2013 sme si pripomenuli 4. výročie od úmrtia našej drahej a milovanej mamy
Janky MINAROVIČOVEJ.
Za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli, ďakujeme. S láskou spomínajú, sestry, brat, dcéry Kvetka, Beatka s manželom, Janko s nevestou a vnuk Danko.
V srdciach tých, ktorí vás milovali, budete žiť stále. Dňa 8. 1. 2013 uplynuli 3 roky čo nás navždy opustila naša drahá mamička, babička a prababička
Zitka KLAMOVÁ
a dňa 28. 3. 2013 si pripomenieme 5. výročie od smrti nášho drahého otecka. dedka a pradedka
Dominika KLAMU.
Ďakujeme všetkým, ktorí na nich nezabudli a s láskou spomínajú spolu s nami. Venujte im, prosím, tichú spomienku. Dcéra Alena s rodinou.
  Tak tíško odišla duša tvoja, že nestihla si povedať ani zbohom, rodina moja. Dňa 29. 2. 2013 uplynie rok, čo nás vo veku 84 rokov navždy opustila naša milovaná mamička, babička a prababička
Klára ČEVOROVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, s nami tichú spomienku. Synovia Miloš a Ladislav s rodinami a vnučky Lucia, Kristínka a vnuk Tibor so Zuzkou.
Už 25 rokov uplynulo odvtedy čo nás navždy opustil
Vladimír LANČARIČ
zo Šenkvíc. S láskou spomínajú, manželka, dcéry, sestra a brat.
 
  Dňa 29. 2. 2013 bude tomu rok, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko i pradedko
Rudolf TYKO.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť! Dňa 9. 2. 2013 by oslávil 70. narodeniny náš brat
Ján KLANDUCH
a tento rok uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil. S láskou a úctou na teba spomínajú sestry s rodinami. Nezabúdame!
 
  Osud nikdy nevráti, čo nám vzal, ostali len spomienky a žiaľ. Dňa 28. februára 2013 uplynie 11 bolestných rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, svokor, deduško a staviteľ
Stanislav MIŠKOVSKÝ.
Kto ste ho poznali, prosíme, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka Mária a synovia s rodinami.
Osud už nevráti, čo nám vzal. Len jedno nám vždy vráti – spomienky a v srdci žiaľ. Dňa 18. februára sme si pripomenuli nedožité 90. narodeniny nášho drahého
Františka VARGU
a dňa 13. januára sme si pripomenuli 13. výročie jeho úmrtia. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku spolu s nami. Smútiaca rodina.
 
  Dňa 2. 2. 2013 uplynulo 20 rokov čo nás navždy opustil náš otec
Ján PONIŠT.
Tí, ktorí, ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú dcéry Jana a Mária s rodinami.
S úctou a láskou si dňa 14. 2. 2013 pripomíname 6. výročie úmrtia našej drahej mamičky
Márie KOLESÁROVEJ
a zároveň spomíname na jej manžela a môjho otca
Jozefa KOLESÁRA
a jej syna a môjho brata Jožka,
ktorí už takisto nie sú medzi nami. Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. Dcéra Alenka s rodinou.
Dňa 28. 1. 2013 sme si pripomenuli 2. výročie, čo navždy dotĺklo srdce
Ing. Branislava FISCHERA

S láskou spomína celá rodina a ďakujeme všetkým ktorí si spomenuli na nášho otca
Emila FISCHERA.
Dňa 19. 2. 2013 uplynulo 10 rokov odo dňa, keď nás vo veku 77 rokov opustila naša mamička, babička a prababička
Pavlína GERŠIČOVÁ.
S láskou spomínajú synovia s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
  Dňa 22. 2. 2013 uplynulo 22 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mama, svokra a babička
Antónia BUBENÍKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Synovia s rodinami.
Ako z tvojich očí žiarila láska, obetavosť a dobrota, tak nám budeš chýbať do konca života. Dňa 14. 2. 2013 uplynuli tri roky, čo nás opustil milovaný otec
Štefan HAJTMÁNEK.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Spomínajú dcéra Anna a syn Vladimír s rodinami.
 
  3. 3. 2013 uplynie 10 rokov od smrti
Ivana PÄTOPRSTÉHO.
Spomínajú syn Igor s rodinou a nevesta Anka s rodinou.
Dňa 24. 2. 2013 si pripomenieme 2. výročie úmrtia
Viliama KRAJČOVIČA
z Pezinka - Cajle. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou a úctou spomína najbližšia rodina.
 
  Dňa 16. 2. 2013 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, starý a prastarý otec

Ing. Rudolf ZÁMEČNÍK.
S láskou a úctou spomínajú manželka Mária a dcéry s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.
Dňa 12. 2. sme si s bolesťou v srdci pripomenuli 1. výročie úmrtia našej milovanej drahej manželky, mamičky, babičky
Emílie NÉMETOVEJ..
S láskou a úctou spomínajú manžel Milan, deti Milan, Iveta, Igor a osem vnúčat. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
 

Ohodnoťte článok: