Revia – Malokarpatská komunitná nadácia podporila región takmer 50 tísíc eurami

Február 2013 / Prečítané 1462 krát
   Jediná grantujúca organizácia v regióne pomáha komunitným aktivitám v Malokarpatskom regióne. Nadácia Revia spolupracuje s 20 samosprávami v regióne už 16 rokov, počas ktorých spolu s projektmi podľa želania darcov pomohla Malokarpatskému regiónu takmer 875 tisíc eurami. 

   „Pomáhať a rozvíjať región je naším poslaním, na ktoré hľadáme financovanie. Ďakujem všetkým darcom, pretože aj v minulom roku, v ekonomicky ťažkom období, sa realizovali projekty za takmer 50 tisíc eur. V roku 2012 sa nám podarilo získať vyše 28,5 tisíca eur z percenta z daní právnických a fyzických osôb (známejšie ako 2 % z daní). Celoročnou mravčou prácou získavame nových darcov a snažíme sa udržať našich tradičných partnerov. Dokážeme sústrediť sumy, ktoré reálne pomáhajú a rozvíjajú, násobíme vaše dobro. Ďakujem za vašu priazeň. Odovzdáme ju ďalej.“ hovorí RNDr. Drahoslava Finková, správkyňa nadácie.
   Malokarpatská komunitná nadácia REVIA aktívne rozvíja dobrovoľníctvo v regióne. Projekty REVIE sa realizujú vďaka zapojeniu dobrovoľníkov (cca 250) z radov základných škôl, MVO, jednotlivcov. Nadácii napomáhajú dobrovoľníci aj ako členovia správnej rady (7), investičnej, grantovej a marketingovej komisie (6). REVIA vykonáva bezplatnú poradenskú a konzultačnú činnosť v regióne ako servis darcom, rozvíjanie darcovskej politiky firiem spravovaním nadačných fondov, servis pre mimovládne organizácie (založenie občianskeho združenia, registrácia príjemcov 2% daní), poskytuje poznatky a know-how týkajúce sa legislatívy a databáz tretieho sektora, sieťovania organizácií, webhostingu na www.revia.sk a aktívne sa zúčastňuje v poradných výboroch grantových kôl iných nadácií. Nadácia REVIA bola partnerom Občianskemu združeniu Európsky rytiersky stav v Slovenskej vinárskej akadémii Pezinok (čo je dlhoročný projekt celoživotného vzdelávania) a Malokarpatskému múzeu v Pezinku v projekte Deti a keramika (výtvarná súťaž).

Otvorený grantový program
   V 2012 bolo podporených 28 projektov v sume 4 695 €, za 16 ročnú existenciu organizácie bolo podporených 786 projektov v celkovej sume 225 296 €.

Projekty podľa darcom určeného účelu
  
V 2012 sme prerozdelili 27 425 € na účelovo viazané projekty podľa želaní darcov, za 16 rokov sme splnili darcovské pohnútky v celkovej sume 648 232 €.

Projekty zamerané na podporu darcovstva
  
Kampaň % z daní fyzických a právnických osôb
   V roku 2012 nadácia získala z % daní sumu 28 665 €. Použijeme ju do konca roka 2013. 56 115 € získaných z 2% daní v roku 2011 boli použité na tri rôzne účely: na dobrovoľnícke projekty obyvateľov v otvorenom grantovom kole, na projekty podľa darcami určených účelov a na inštitucionálne zabezpečenie organizácie.
   Počas 11 rokov fungovania asignácie % daní sme získali celkovú sumu 596 926 €.
Projekt Otvor srdce,  daruj knihu
  
V roku 2012 anonymní darcovia prostredníctvom nadácie REVIA a spoločnosti TK Libri Pezinok obdarovali knihami v sume 1 506 € 175 detí zo sociálne slabších rodín v malokarpatskom regióne. Darcovia ôsmich predvianočných období zakúpili knihy za 8 025 € a potešili spolu 1 047 detí.

Projekty medzisektorovej spolupráce
Manažovanie nadačných fondov
 Nadácia manažuje niekoľko fondov – základinové, ktoré prispievajú do nadačného majetku v rámci trvalej udržateľnosti organizácie, fondy podľa špeciálneho účelu určeného samotnými darcami a kombinované. Fungovanie fondov je efektívne, lebo zlúčením darov možno viac napomôcť danému cieľu, účelu, potrebe.
Spolupráca so samosprávami
Mnohostranná výhodnosť partnerského vzťahu priniesla prospech zúčastneným stranám, nakoľko uprednostňuje projekty, ktoré riešia problémy a potreby obyvateľov regiónu a skvalitňujú ich život. Od roku 2000 REVIA spolupracuje s 20 samosprávami regiónu.

Projekty spájajúce komunitu
Vianočný bazár  a živý vianočný orloj
  
V réžii nadácie REVIA sa opäť realizoval živý vianočný rozprávkový orloj s dobrovoľníkmi v arkieri Starej radnice. Dobroty pripravené a ponúkané dobrovoľníčkami a predstaviteľkami pezinských inštitúcií v charitatívnom bazári priniesli výťažok 385 €, určený pre občiansku iniciatívu Aktivity Grinava, ktorá rozvíja komunitnú činnosť v mestskej časti Grinava. Realizáciou 9 vianočných bazárov a orlojov sme získali 3 448 €.
Park hrania a oddychu
   Je príkladom medzisektorovej iniciatívy v Modre. Ide o rekonštrukciu detského ihriska na verejný polyfunkčný park pre rôzne vekové kategórie. Projekt bol v roku 2012 podporený Nadáciou Orange, Nadáciou Intenda, Nadačným fondom ČSOB Finančnej skupiny v nadácii Pontis, Fondom Citibank Europe plc. založenom v Komunitnej nadácii Bratislava, Nadačným fondom SPPoločne pri Nadácii SPP, Nadáciou REVIA, mestom Modra, lokálnymi podnikateľmi, individuálnymi darcami a dobrovoľníkmi, spolu v celkovej sume 8 838 €.
 Aktívni pre komunitu, aktívni pre seba – komunitné sieťovanie pre komunitné zmeny
  
Počas roka sme vďaka V4 Community Foundation Maturity Program z Akadémie rozvoja filantropie v Poľsku mapovali situáciu seniorov v jednotlivých obciach a mestách regiónu a ich potreby a zapájanie do lokálneho diania. Bezplatne sme 54 seniorom poskytli Kurz základov počítačovej gramotnosti.

Vzdelávace projekty
Mladí filantropi
  
Aktivizuje a zapája neaktívnych mladých ľudí do dobrovoľníckych činností v regióne. V roku 2012 vďaka Nadácii SPP podporila 6-členná mládežnícka grantová komisia pod názvom „Filfriends“ 5 mládežníckych projektov v sume 1 035 €. Počas 8 rokov projektu 60 mladých filantropov pomohlo realizácii 79 projektov v sume 20 242 €.
 
REVIA – Malokarpatská  komunitná nadácia
 

Ohodnoťte článok: