Priority mesta Pezinok na roky 2014-2020

Február 2013 / Prečítané 1188 krát
   V ostatnom čase sa začala veľmi intenzívna príprava nového projektovacieho obdobia na roky 2014 – 2020. Prebieha diskusia o financovaní miest a finančnom mechanizme EÚ.
O krokoch, ktoré vedenie mesta podniká, aby aj Pezinok a Bratislavský kraj získali finančné prostriedky EÚ, píšeme na inom mieste. Tu uverejňujeme zoznam priorít tak ako boli prezentované.
1. Prekládka cesty II./502 – obchvat mesta Svätý Jur, Pezinok, obce Vinosady a mesta Modra, príprava pre územné konanie a posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Predpokladané náklady cca 70 mil. eur.
2. Vybudovanie penziónu pre seniorov a strediska komplexnej starostlivosti ( s výnimkou zdravotníckej), pre spádovú oblasť Pezinok a okolie. Areál na Malackej ceste bude
v tej dobe už v majetku mesta. Predpokladané náklady
2 mil. eur.
3. Budovanie cyklistických chodníkov, ktoré spoja obce Vinosady, Limbach, Šenkvice a Viničné s Pezinkom a zároveň nadviažu na budovanie cyklotrás v gescii BSK. Predpokladané náklady cca 12 mil. eur.
4. Revitalizácia vinohradníckej krajiny, rekonštrukcia melioračnej a potočnej siete, budovanie vodných zdrží, rekonštrukcia drobnej vinohradníckej architektúry, výsadba kultúrnych drevín. Predpokladané náklady 1,2 mil. eur
5. Revitalizácia a rekonštrukcia chodníkov a verejných komunikácii v centre mesta i na sídliskách, vybudovanie systému efektívneho parkovania, doplnenie mobiliáru a verejnej zelene. Predpokladané náklady 5,5 mil. eur
6. Mestský vinársky dom so sídlom Slovenskej vinárskej akadémie na Holubyho ulici 22. Dom – národná kultúrna pamiatka, v majetku mesta. V súčasnosti už vydané stavebné povolenie. Náklady na rekonštrukciu: 2 mil.eur
 
(r)

Ohodnoťte článok: