Spomíname

Január 2013 / Prečítané 1901 krát
Už 13. rokov uplynulo od vtedy, čo nás navždy opustil
náš drahý otec a dedko
Rudolf  MARKE.
z Grinavy. S láskou a úctou spomíname, dcéra Eva s Martinom.
 
  Čas plynie, ale smútok v srdci ostáva. Dňa 27. 1. 2013 uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustil otec, dedko
a pradedko
Jozef PEKÁR.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku. Dcéra Veronika a syn Gabriel s rodinou.
Dňa 20. 1. 2013 uplynulo 15 rokov, čo nás opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Ivan KOSTEREC
a zároveň sme si 21. 1. 2013 pripomenuli jeho nedožité 65. narodeniny. Spomína manželka, syn a dcéra s rodinami.
 
  Dňa 16. 12. 2012 uplynulo 9 rokov, čo nás navždy opustil náš dra
hý milovaný syn, otec, brat
Marek ŠURAN.
Kto ste ho poznali,venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Dňa 2. 1. 2013 uplynulo 11 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
Jaroslav ŠINDLER.
S láskou spomínajú deti s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.
 
  Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Dňa 22. 1. 2013 sme si pripomenuli 3. výročie od úmrtia našej milovanej
Marty PROKEŠOVEJ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Manžel s deťmi.
Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal... Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ. Dňa 3. 1. 2013 sme si pripomenuli 6. výročie, čo nás navždy opustil náš drahý
Karol LISÝ.
S úctou spomína smútiaca rodina. Nezabúdame!
 
  Dňa 22. 1. uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustil náš brat
Juraj SLAMKA
vo veku 49 rokov. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú sestry Eva a Katka s rodinami.
Dňa 28. 1. 2013 si pripomenieme 25 rokov, čo od nás navždy odišla naša drahá milovaná a láskavá mama a babka
Anna ZMAJKOVIČOVÁ.
Smrť prišla náhle, nečakane, nestihli sme jej už nič povedať, rozlúčiť sa. Pri smutnom a bolestnom výročí úmrtia si s láskou vo svojich srdciach, s úctou a veľkou vďakou na ňu spomínajú dcéry Ľudmila, Gabriela a syn Ján s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí na ňu nezabudli a spomínajú s nami.
 
  Dňa 3. 2. 2013 si pripomenieme 3. výročie úmrtia manžela, otca, dedka a pradedka
Jána HAMŠÍKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Spomínajú manželka, dcéra, zať, vnúčatá a pravnučka.
So slzami v očiach a smútkom v srdci sme si dňa 29. 12. 2012 pripomenuli 25. výročie smrti nášho milovaného
Jozefa REICHBAUERA.
S láskou spomínajú manželka, dcéry, synovia, vnúčatá a pravnúčatá.
 
Dňa 8. 1. 2013 by oslávila 90. narodeniny naša milovaná babička, mama a prababička
Mária BUKATOVIČOVÁ
rod. Zbudilová
z Limbachu a tiež dňa 9. 1. 2013 sme si pripomenuli 24. výročie úmrtia jej manžela, nášho dedka a pradedka
Milana BUKATOVIČA.
S láskou a úctou spomínajú vnučka Milada s rodinou, dcéry Anka, Milka a Evka s rodinami a ostatná rodina.
So slzami v očiach a smútkom v srdci sme si dňa 2. 1. 2013 pripomenuli 10. výročie smrti nášho milovaného
Rudolfa Michala  KOSTKU.
S láskou spomínajú manželka a ostatná rodina.
 
  Dňa 14. 1. 2013 sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia nášho manžela, otca, svokra, dedka a pradedka
Benjamína KOPÁČIKA.
S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami.
Dňa 8. 2. 2013 uplynie 9 rokov, čo nás opustil manžel, otec a priateľ
Severín SANDTNER.
S láskou a úctou spomínajú manželka Janka a deti Zuzana, Marek, Miško, rodina a ostatní kamaráti.
 
  Dňa 4. 1. 2013 uplynuli 4 roky, čo nás vo veku 63 r. navždy opustil náš drahý
František VIRGOVIČ
z Grinavy. S láskou naňho spomína manželka a deti s rodinami.
Dňa 5. 1. 2013 uplynuli 2 roky, čo nás opustila naša drahá mama a 17. 1. 2013 uplynulo 9 rokov čo nás opustil náš drahý otec. Na obidvoch rodičov, starých rodičov a prarodičov
Františku a Jána NOVÁKA
s láskou spomínajú syn a dcéra s rodinami. Ďakujem všetkým, ktorí im spolu s nami venujú tichú spomienku.
  Dňa 10. 2. 2013 si pripomenieme nedožité okrúhle narodeniny nášho otca, st. a prastarého otca
Samuela ZBUDILU.
S láskou spomínajú synovia Juraj a Dušan s rod.
Nezomrel ten, kto ostáva v ľudských srdciach. Dňa 31. 1. 2013 si pripomenieme 4. výročie od úmrtia našej drahej mamičky
Magdalény VYDROVEJ
a 17. 2. uplynie 25 rokov ako od nás odišiel náš otec
Eduard VYDRA.
S láskou spomínajú dcéry s rodinami. Ďakujeme za tichú spomienku.

Ohodnoťte článok: