Rok 2012 na OR HaZZ v Pezinku

Január 2013 / Prečítané 1093 krát
   Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku má vo svojej územnej pôsobnosti okresy Pezinok a Senec, čo predstavuje 46 obcí a miest. Dôležitým ukazovateľom náročnej práce hasičov sú štatistické údaje o vykonaných zásahoch a výjazdoch k mimoriadnym udalostiam. Za obdobie roka 2012 uskutočnili príslušníci okresného riaditeľstva zo svojich hasičských staníc v Pezinku a v Senci spolu 771 výjazdov (okres Pezinok 416, okres Senec 355). Z celkového počtu výjazdov bolo 325 k požiarom (okres Pezinok 135, okres Senec 190), 326 k technickým zásahom – dopravným nehodám (okres Pezinok 168, okres Senec 158), k 45 ekologickým zásahom, 44 výjazdov bolo k planým poplachom. Príslušníci sa zúčastnili 12 cvičení (jedno z najzaujímavejších a náročných bolo v Modre – Piesky , kde si profesionálni hasiči spolu s dobrovoľnými hasičmi z okolitých obcí vyskúšali aj hasenie požiaru podzemnej garáže v priestoroch Hotela Zochova chata). Požiarov bez zásahu bolo 19. Rýchlym a profesionálnym zásahom hasiči pri svojich výjazdoch zachránili 243 osôb, 15 osobám už nedokázali pomôcť.
   Pri požiaroch vznikla celková škoda 996 272 €), rýchlym a účinným zásahom sa uchránili hodnoty vo výške 2 185 411 €.
   Najväčší počet výjazdov v uplynulom roku bol rovnako ako v predchádzajúcich rokoch k dopravným nehodám a k požiarom v prírodnom prostredí (vypaľovanie trávnatých a krovinatých porastov, lesných porastov).
   Oddelenie požiarnej prevencie ako súčasť okresného riaditeľstva HaZZ vykonáva kontrolnú činnosť u právnických a fyzických osôb podnikateľov, v obciach vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, posudzuje dokumentáciu stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti (územné, stavebné, kolaudačné konanie) a preventívnový-chovnú činnosť, rieši priestupky zo strany občanov a tiež ukladá pokuty za porušenie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom.
Za obdobie roka 2012 bolo vykonaných spolu 200 protipožiarnych kontrol, pri ktorých bolo zistených 1524 nedostatkov a uložené právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 3 pokuty v celkovej výške 1 000,- €.
   Okresné riaditeľstvo riešilo 3 priestupky a uložilo 12 blokových pokút (180 €). Na obciach bolo vykonaných 9 kontrol.
   V oblasti preventívnový-chovnej okresné riaditeľstvo zabezpečilo rôzne akcie pre deti, mládež a verejnosť. Ako každý rok aj v roku 2012 bol zorganizovaný v spolupráci s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Pezinok, Malokarpatským múzeom v Pezinku, Policajným zborom SR a Mestskou políciou Pezinok deň hasičov – oslavy svätého Floriána – patróna hasičov na námestí v Pezinku, kde bola prezentovaná práca hasičov a hasičská technika a ukážky polície. Tento rok nám spestrili podujatie aj mladé mažoretky z Modry. Hasiči vykonávali aj besedy spojené s ukážkami práce hasičov a hasičskej techniky priamo na základných a materských školách okresov Pezinok a Senec a exkurzie na hasičských staniciach v Pezinku a v Senci. Spolupracovali aj s mestskou políciou – športový deň pre žiakov základných škôl a tiež v spolupráci s DPO zabezpečili program pre deti, ktoré sa zúčastnili súťaže v kreslení s hasičskou tematikou.
   V mesiaci jún sa uskutočnilo krajské kolo súťaže v hasičskom športe a v mesiaci september sa v spolupráci s DPO uskutočnila hasičská súťaž o Pohár primátora mesta Pezinok.
   Takýmito a podobnými akciami by sme chceli prispieť k informovanosti detí a občanov o fyzicky ale aj psychicky náročnej práci hasičov.
   Všetkým občanom prajeme do nového roka veľa zdravia, šťastia, lásky a porozumenia a aby pomoc hasičov potrebovali čo najmenej.
 
Eva Orlická
 

Ohodnoťte článok: