Nové telefónne čísla na Mestskom úrade

Január 2013 / Prečítané 2098 krát
   Mestský úrad od 2. 1. 2013 prešiel na novú IP digitálnu ústredňu. Pri tejto príležitosti sa menila väčšina telefónnych klapiek.

Spoločné predčíslie 033/6901 + klapka
ÚTVAR PRIMÁTORA
primátor Mgr. Oliver Solga 100
zástupca primátora Ing. Ján Čech 103
zástupca primátora Ing. Miloš Andel 107
asistentka primátora Bc. Bibiana Pilná, Mária Odehnalová 101
Referát vzťahov s verejnosťou a projektového riadenia
referent cestovného ruchu a marketingu Mgr. Peter Vlasák 106
projektový manažér Mgr. Lívia Augustin Šimanská 117
referent, správca web stránky Peter Šafr 102
referent vzťahov s verejnosťou - vodič Viliam Slimák 109
redakcia časopisu Pezinčan Peter Brunovský 122
Referát matriky a evidencie obyvateľstva
referent matriky Helena Drgoňová, Jana Horvátiková 133
referent overovania Anna Mihaľová 126
referent evidencie obyvateľstva Alena Šindlerová 131

ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA
hlavný kontrolór mesta Ing. Janka Sandtnerová 105
referent kontroly Renata Fabiankovičová 108

ÚTVAR PREDNOSTU
prednosta Mgr. Miroslav Šebesta 110
asistentka prednostu Alena Čaputová 111
referent kancelárie prvého kontaktu Bc. Jarmila Horváthová 113
referent podateľne Miriam Poizlová 114
správca IT Alexander Pravda 115
správca počítačovej siete Ing. Matej Sandtner 116
referent personalistiky Helena Fialová 124
referent personalistiky Ľubica Baďurová 124

ODD. MAJETKOVO - PRÁVNE
vedúca oddeleniaMgr. Renáta Gottschallová 200
Právny referát referent právnik Mgr. Peter Štetka 201
referent právnik Mgr. Martina Sedláčková 202
referent právnik Mgr. Matej Tarbaj 203
referent právnik JUDr. Jana Kľúčiková 204
Referát podnikania a bytovej agendy
referent podnikovej a bytovej agendy Zlatica Hagerová 205
referent podnikovej a bytovej agendyDana Švorcová 206
Referát správy majetku
referent správy majetku Daniela Snopeková 208
referent správy majetku Michaela Tušková 209
referent registratúry Katarína Miháliková 210
referent nehnuteľnostíJaroslava Solgová 211

ODD. ŠKOLSTVA A SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI
vedúca oddelenia Mgr. Renáta Minarovičová 300
Referát sociálnej starostlivosti a kultúry
referent sociálnej starostlivosti Mgr. Milada Hegyiová 302
referent terénnej sociálnej práce Alžbeta Strapáková 304
referent terénnej sociálnej práce Mgr. Milan Hýll 304
Školský úrad
metodik školského úradu Mgr. Ľubomír Štiglic 305
referent školského úradu Viera Tóthová 305

ODD. INVESTIČNEJ VÝST., REALIZÁCIE A ÚZEM. PLÁNU
vedúca oddelenia Ing. Ľubica Mezeiová 400
Referát investičnej výstavby a realizácie územného plánu
referent výstavby a územného plánovania Ing. Andrej Farkaš 401
referent údržby majetku mesta Ing. Štefan Tančár 402
referent výstavby a územného plánovania Ing. Iveta Szabová 408
referent cien a DTM Silvia Nestarcová 403
Referát úverov zo ŠFRB
referent úverov zo ŠFRB Ing. arch. Bronislava Doláková 405

ODD. ŽIVOT. PROSTREDIA, KOMUNÁLNYCH SLUŽ. A DOPRAVY
vedúci oddeleniaIng. Renata Klimentová 500
referent dopravy Ing. Miloš Bačák 501
referent komunálnych služieb Ing. Oľga Moťovská 502
referent život. prost. Ing. Jana Gubániová, Martina Strezenická 503

ODD. EKONOMIKY A MIESTNYCH DANÍ
vedúcI oddelenia Ing. Alena Gusejnová 600
Referát ekonomiky a účtovníctva
referent finančného účtovania Ing. Marianna Nádaská 603
referent finančného účtovania Eva Lišková 603
referent účtovania a rozpočtu pre školst. Drahoslava Pátková 604
referent účtovania školst. a vnútornej kontroly Anna Stašová 604
referent účtovania majetku - mesto Bc. Mária Čermáková 614
referent účtovania majetku - školy Ing. Hana Belešová 614
referent účtovania školstva a pokladne Paulína Letnická 602
referent pokladne Soňa Sandtnerová 606
Referát miestnych daní
vedúci referátu - daň z nehnuteľností Ing. Barbora Žemličková 607
referent dane z nehnuteností Marta Podhorská 607
referent - poplatky za psa, ubytovanie, verej. priest. Viera Noskovičová 608
referent - poplatky za odpad FO + odpady chaty Anna Urbanová 601
referent - poplatky za odpad FO + PO Margita Vastlová 601
Referát miezd a personalistiky
referent účtovania miezd Jana Patúcová 605
referent účtovania miezd Ing. Eva Pilková 605

STAVEBNÝ ÚRAD
vedúci oddelenia Ing. Eva Popluhárová 700
referent stavebného úradu Ing. Zuzana Vojčináková 702
referent stavebného úradu Ing. Bronislava Šimová 703
referent stavebného úradu Ing. Katarína Šilhárová 704
referent evidencie stavebného úradu Rozália Klementovičová 705
 

Ohodnoťte článok: