Spoločný zápis detí do materských škôl na šk. rok 2013/2014

Január 2013 / Prečítané 1874 krát
   Podľa ust. § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojitosti s ust. § 3 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materských školách s odkazom na ust. § 59 zákona č. 245/2008
   Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadosti na prijatie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok (MŠ Bystrická 1, MŠ gen. Pekníka 2, MŠ Svätoplukova 51, MŠ Vajanského 16, MŠ Za hradbami 1, MŠ Záhradná 34) a do ZŠ s MŠ (Orešie 3) na šk. r. 2013/14 sa budú prijímať dňa 27. februára 2013 na Mestskom úrade, Radničné námestie č. 7, Pezinok, na I. poschodí, č. dv. 19, v čase 8.00 h. – 11.00 h. a 14.00 h. – 17.00 h.
   Zákonný zástupca dieťaťa predloží nasledovné dokumenty:
- vyplnený formulár „Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok na šk. rok 2013/ 2014“, na ktorom lekár potvrdí zdravotný stav dieťaťa a jeho spôsobilosť navštevovať MŠ, predložiť dvojmo (originál a 1 kópiu).
- rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu).
- občianske preukazy zákonných zástupcov dieťaťa (k nahliadnutiu), alebo potvrdenie o trvalom pobyte zákonných zástupcov dieťaťa.
- ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, predloží zákonný zástupca aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Formuláre „žiadosti“ sú k dispozícii v materských školách, na MsÚ v Kancelárii prvého kontaktu a na www.pezinok.sk  .
   Pre dieťa je možné podať len jednu „žiadosť“.
   Podmienky na prijatie dieťaťa do materských škôl stanovili v súlade s platnou
legislatívou riaditeľky MŠ a sú zverejnené v jednotlivých materských školách, na vývesných tabuliach mesta a na www.pezinok.sk  .

V prípade, že na niektorej materskej škole zostane po zápise voľná kapacita, bude vyhlásené druhé kolo zápisu.
 
Mgr. Oliver Solga, primátor

Materská škola Predpokladaný počet
voľných miest k zápisu
Predpokladaný počet odkladov
povinnej šk. dochádzky
 
Bystrická 1
gen. Pekníka 2
Svätoplukova 51
Vajanského 16
Za hradbami 1
Záhradná 34
Orešie 32
25
42
35
20
25
8
20
6
14
12
4
7
6
4
 
Podmienky na prijatie dieťaťa na predprimárnu výchovu do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok
1. dieťa, ktoré dovŕšilo do 31. 8. 2013 piaty rok veku a dieťa s odloženou školskou dochádzkou príp. s dodatočne odloženou školskou dochádzkou
2. dieťa, ktoré v kalendárnom roku dovŕši tri roky, má trvalý pobyt v Pezinku, má v danej materskej škole súrodenca
3. dieťa, ktoré v kalendárnom roku dovŕši tri roky, má trvalý pobyt v Pezinku, sociálne znevýhodnené prostredie (na základe odporučenia Oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti MsÚ)
4. dieťa, ktoré v kalendárnom roku dovŕši tri roky, má trvalý pobyt v Pezinku (postupnosť od najstaršieho po najmladšie dieťa)
5. ostatné deti podľa voľných kapacít materskej školy
 
riaditeľky materských škôl v zriaď. pôsobnosti Mesta Pezinok
 
Podmienky k zápisu na školský rok 2013/2014 na ZŠ s MŠ Orešie v Pezinku
- dieťa, ktoré dovŕši v kalendárnom roku vek 5 rokov
- dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
- dieťa s odloženou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou školskou dochádzkou
Ďalšie podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:
- trvalý pobyt v Pezinku
- dieťa, ktoré má súrodenca v materskej škole; dieťa, ktoré má súrodenca v základnej škole (ZŠ s MŠ Orešie )
- vek 3 roky do decembra kalendárneho roku
- dieťa zo sociálne slabšej rodiny na základe odporučenia Oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti MsÚ.
 
Mgr. Ondrej Koreň, riaditeľ ZŠ s MŠ
 

Ohodnoťte článok: