Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2013/2014

Január 2013 / Prečítané 1455 krát
   Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2013/2014 sa bude konat' na základných školách v Pezinku v zmysle § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a všeobecného záväzného nariadenia Mesta Pezinok č. 13/2008 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v dňoch 14. a 15. februára 2013 od 15,00 h. do 18,00 h.
   Zápis do škôl odporúčam uskutočnit' v zmysle všeobecného záväzného nariadenia Mesta Pezinok č. 15/2011

- Základná škola v Pezinku, Fándlyho 11 - školský obvod - ulice: 1.mája, Bernolákova, Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Fándlyho, Fortna, Fraňa Krára, Gorkého, Holubyho, Hrnčiarska, Hviezdoslavova, Jesenského, Komenského, Kukučínova, Kuzmányho, Majakovského, Mierová, Moyzesova, Nerudova, Obrancov mieru, Puškinova, Saulaková, SNP od čísla 23 vyššie, Št. Polkorába, Talihov dvor, Tehelná, Tolstého, Vajanského, Viničnianska cesta, Za dráhou, Za hradbami, Za koníčkom, Zigmundíkova

- Základná škola v Pezinku, Kupeckého ulica 74 - školský obvod - ulice: Cajlanská, Dobšinského, Farská, Gogdova, Hasičská, Hollého, Jilemnického, Jiráskova, Kalinčiakova, Kollárova, Krížna, Kupeckého, Kutuzovova, Lesnícka, M. R. Štefánika, Mahulanka, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Mýtna, Panský chodník, Pod lipou, Potočná, Radničné námestie, Rázusova, Reisinger, Richarda Rétiho, Rozálka, Sama Chalupku, Senecká, Schaubmarova, Sládkovičova, Slnečná, SNP čísla 1 až 22, Suvorovova, Svätoplukova, Šafárikova, Šancová, Šenkvická cesta, Vinohradnícka cesta, Záhradná, Zámocká, Zumberská
- Základná škola v Pezinku, Na bielenisku 2 - školský obvod - ulice: Baba, Banícka, Bottova, dona Sandtnera, Dr. Bokesa, Dr. Štohla, F. P. Drobiševa, gen. Pekníka, gen. Svobodu, Hroznová, Javorová, kpt. Jaroša, Kučišdorfská dolina, L. Novomeského, Malacká cesta, Markušova, Muškátová, Na bielenisku, Nálepkova, Panholec, Pod kalváriou, Rulandská, Silvánová, Stupy, Švermova, Toporova, Trnavská, Veltlínska, Záhumenice

- Základná škola s materskou školou v Pezinku, Orešie 3 - školský obvod - ulice: Cintorínska, Černicová, D. Virgoviča, Družstevná, Eugena Suchoňa, Fajgalská cesta, Glejovka, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Kamenice, Kataríny Franklovej, Krkavec, Leitne, Liesková, Limbašská cesta, Ľudovíta Rajtera, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nezábudková, Nová, Obchodná, Okružná, Orešie, Podhorská, Podkarpatská, Pri mlyne, Púpavová, Ružová, Slnečné údolie, Štúrova, Trnková, Ulica Jamnických, Vincúrska, Vinice, Za panskou záhradou, Železničná.

   Každé dieťa, toré k 31. 8. 2013 dosiahne vek šesť rokov, je jeho zákonný zástupca povinný prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na Slovensku má každý rodič, ktorý je občanom SR a aj jeho dieťa má slovenské občianstvo, bez ohľadu na to, kde žije.

   Pri zápise je zákonný zástupca povinný predložiť platný občiansky preukaz alebo identifikačnú kartu a rodný list dieťaťa. V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa treba predložiť aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.
 
(msú)