Výzva pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

Január 2013 / Prečítané 889 krát
   Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (MZZO) sú povinní každoročne do 15. februára oznámiť mestu údaje, na základe ktorých budú spoplatnení - viď § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov. Povinnosť platiť poplatky sa vzťahuje na právnické osoby a fyzické osoby-podnikateľov, ktorí prevádzkujú na území mesta Pezinok MZZO.
   Podrobnosti upravujúce výšku poplatku upravilo Mestské zastupiteľstvo Všeobecne záväzným nariadením č. 15/2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
   Na ohlasovaciu povinnosť môžu prevádzkovatelia MZZO použiť vzorové tlačivo zverejnené na stránke Mesta alebo je k dispozícii na Mestskom úrade v kancelárii prvého kontaktu a na oddelení životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy.
 
Odd. životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy
 

Ohodnoťte článok: