Daňové priznanie k dani z nehnuteľností 2013

Január 2013 / Prečítané 1030 krát
   Nakoľko sa blíži koniec termínu podania daňového priznania, t. j. do 31. Januára 2013, upozorňujeme daňovníkov, u ktorých nastala zmena, aby si nezabudli podať daňové priznanie.

   Priznanie musia podať nielen noví, ale aj doterajší vlastníci, ale len vtedy, ak u nich nastali v priebehu roku 2012 dôležité zmeny. Okrem kúpy a predaja je to napr. vydanie stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, zmena účelu využitia stavby a pod.
   Termín podania daňového priznania je do 31. januára 2013. Daňové priznanie treba podať už na nových tlačivách. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť u správcu dane na prízemí – v kancelárii prvého kontaktu Mestského úradu Pezinok, prípadne ich nájdete na internetovej stránke mesta.
1. decembra 2012 nadobudla účinnosť novela zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorou sa zjednodušuje podanie daňového priznania – okrem svojich identifikačných údajov v ňom uvedie daňovník len základné údaje potrebné na výpočet a vyrubenie dane.
   Novinkou je, že v priznaní si už nebude daňovník musieť vypočítavať sumu dane. Daň vypočíta správca dane a vyrubí ju spoločným rozhodnutím pre všetky miestne dane (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty). Vyrubenú daň je daňovník povinný zaplatiť až po doručení spoločného rozhodnutia, ktoré mu zašle mesto.
Ak si daňovník nepodá daňové priznanie, prípadne nedodrží termín na podanie daňového priznania, správca dane je povinný daňovníkovi uložiť pokutu.
 
oddelenie ekonomiky
a miestnych daní.
 

Ohodnoťte článok: