Vyjadrenie spoločnosti Ekologická skládka a. s.

Január 2013 / Prečítané 1058 krát
   Spoločnosť Ekologická skládka, a. s. víta dnešné rozhodnutie Súdneho dvora EU, nakoľko v dvoch podstatných otázkach, ktoré budú mat vplyv na meritórne rozhodnutie najvyššieho súdu SR, dáva za pravdu povoľovacím orgánom a našej spoločnosti:
Ide o odpoveď na druhú a tretiu otázku, ktoré sa týkajú podkladov rozhodnutia povoľovacích orgánov, a to stanoviska o posudzovaní vplyvov na ŽP a územného rozhodnutia, kde súdny dvor EU rozhodol citujeme:
   „Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že formálne podanie žiadosti o povolenie na projekt skládky, o akú ide vo veci samej, predchádzalo dátumu uplynutia lehoty na prebratie smernice 85/337 (poznámka EIA). V dôsledku toho povinnosti vyplývajúce z tejto smernice nie sú uplatniteľné na tento projekt, a nie je teda potrebné odpovedať na tretiu otázku .“
Z uvedeného vyplýva, že NSSR pochybil, keď v prvom rozhodnutí posudzoval záverečné stanovisko EIA nad rámec žalobných návrhov odvolávajúc sa na európsku legislatívu, keďže táto sa na projekt pezinskej skládky nevzťahuje. Tým bolo dané za pravdu Ústavnému súdu, ktorý tento nedostatok Najvyššiemu súdu vyčítal a pre ktorý zrušil pôvodné rozhodnutie najvyššieho súdu.
   Rovnako Súdny dvor EU dáva za pravdu povoľovacím orgánom a našej spoločnosti aj v tretej otázke, týkajúcej sa zverejnenia územného rozhodnutia kde citujeme:
   „Právo Únie však nebráni tomu, aby sa neodôvodnené odmietnutie dať dotknutej verejnosti k dispozícii územné rozhodnutie v priebehu prvostupňového správneho konania mohlo napraviť v rámci druhostupňového správneho konania pod podmienkou, že sú ešte otvorené všetky možnosti a riešenia a že takáto náprava umožní verejnosti mať účinný vplyv na výsledok rozhodovacieho konania. “
   Keďže územné rozhodnutie zverejnil povoľovací orgán dotknutej verejnosti v rámci povoľovacieho konania už vo februári 2008 a verejnosť tak mala až do rozhodnutia v auguste 2008 pol roka na jeho pripomienkovanie a toto právo nevyužila, považujeme to za pozitívnu informáciu a veríme, že aj NSSR sa prikloní k rovnakému výkladu.
   Bližšie sa k rozhodnutiu naša spoločnosť vyjadrí po podrobnom preštudovaní rozhodnutia.
 
Ján Man
 

Ohodnoťte článok: