K rozsudku Súdneho dvora EÚ

Január 2013 / Prečítané 1474 krát
edno z mnohých zhromaždení Pezinčanov proti „Skládke“. Radničné námestie, november 2009. FOTO (pb)   Minulotýždenné rozhodnutie Súdneho dvora EU (SD EÚ) považujem za veľmi priaznivé pre Pezinčanov. Odpovede SD EÚ na štyri otázky sú v súladne s našimi nárvhmi, ktoré sme súdu predložili. Na jednu z piatich otýzok sa súd rozhodol neodpovedať.
   Súd v rozsudku okrem iného konštatoval, že utajenie územného rozhodnutia v konaní o povolení skládky odpadov v Pezinku bolo protiprávne. Zároveň konštatoval, že dotknutá verejnosť musí mať k dispozícii všetky relevantné informácie už od štádia prvostupňového správneho konania, čiže predtým, ako sa prijme prvé rozhodnutie. Ak rozhodnutie poskytnuté nie je, môže byť podľa SD EÚ takáto chyba napravená v druhom stupni konania iba v prípade, že má verejnosť rovnaké možnosti, ako by mala na prvom stupni a je teda v rovnakej procesnej situácii. Predstaviteľ prevádzkovateľa skládky Ekologická skládka a. s. tvrdí, že odtajnenie územného rozhodnutia v druhom stupni konania bolo takýmto odstránením chyby.
   S týmto názorom sa nestotožňujeme najmä preto, že účastníci konania o povoľovaní pezinskej skládky nemali rovnaké možnosti a neboli v rovnakej situácii po odtajnení rozhodnutia. Sprístupnenie utajeného územného rozhodnutia v marci 2008 bolo takmer 2 mesiace potom, ako bola umožnená okamžitá výstavba skládky. Bolo by absurdné tvrdiť, že Pezinčania mali v takejto situácii účinný vplyv na rozhodovanie. Zároveň zákon jednoznačne stanovuje, že pripomienky ku konaniu môžu účastníci vzniesť najneskôr na pojednávaní, ktoré sa uskutočnilo v prvom stupni, pričom na neskôr uplatnené námietky konajúci orgán nesmie prihliadnuť (tzv. koncentračná zásada). Zákon teda neumožňuje inšpekcii zaoberať sa pripomienkami účastníkov k územnému rozhodnutiu, podanými v druhostupňovom konaní. Znenie zákona je v uvedenom jednoznačné, rovnako aj komentáre k príslušným zákonom. Na uvedenú skutočnosť upozorňoval účastníkov konania niekoľkokrát aj konajúci orgán, inšpekcia ŽP. Tvrdenie protistrany, že sme v konaní nevzniesli námietky, je nepravdivé, v spise je ich zdokumentovaných niekoľko. Námietky nevzniesol žiaden účastník konania po tom, ako to zákon neumožňoval, teda v druhom stupni. V tomto smere považujeme argumentáciu protistrany za účelovú. Ako som uviedla, odpovede SD EÚ sú v súlade s našimi návrhmi, ktoré sme zaslali súdu v písomnom vyjadrení a predniesli na ústnom pojednávaní.
   Rozsudok vo veci Pezinská skládka je však precedensom pre celú Európu a výklad európskeho práva v ňom uvedený je záväzným pre všetky štáty EÚ. Vďaka tomuto rozsudku by už nemalo byť sporné, že právne normy EÚ v oblasti životného prostredia treba rešpektovať aj v konaniach vedených na Slovensku, čo pre mnohých nie je samozrejmosť. Nemalo by dochádzať k utajovaniu rozhodnutí štátnych orgánov s odôvodnením, že chránia obchodné tajomstvo. Konajúce orgány by mali rešpektovať, že účastníci konania majú mať prístup k relevantným informáciám už na začiatku konania, aby ich účasť mohla byť naozaj účinná. Nesporné by malo byť, že aj druhostupňový súd môže rozhodnúť o žiadosti účastníkov a odložiť účinky povolenia, kým neposúdi jeho zákonnosť. Zároveň, všeobecné súdy nesmú prihliadnuť na právny názor Ústavného súdu, aj keď sú inak povinné sa ním riadiť, ak sa tento názor zdá byť v rozpore s právom EÚ. Všeobecné súdy sú oprávnené a Najvyšší súd dokonca povinný sa v takejto situácii obrátiť na SD EÚ. Toto je veľmi zostručnené zhrnutie toho, v čom by malo byť po rozsudku SD EÚ jasnejšie.
Po rozsudku SD EÚ bude pokračovať konanie na Najvyššom súde SR, ktorý rozhodne, či povolenie skládky bolo zákonné, pričom bude viazaný rozsudkom Súdneho dvora EÚ. Ďakujem všetkým Pezinčanom, ktorí sa zúčastňujú na aktivitách smerujúcich proti vzniku ďalšej veľkej skládky v našom meste. Verím, že naša snaha bude napokon úspešná.
 
Zuzana Čaputová, advokátka

Ohodnoťte článok: