Spomíname

December 2012 / Prečítané 2211 krát
Dňa 2. 12. 2012 by sa dožila 100 rokov naša drahá mama, svokra, teta
Juliana ČECHOVÁ
a zároveň si pripomíname 10. výročie od úmrtia. Spomína syn Miro s rodinou, dcéra Helena s rodinou, zať Janko s rodinou, neter a synovec a ostatná rodina a známi.
 
  Srdce topí sa v mori horkých sĺz,
dušu zviera bolesť blízkych sŕdc a myseľ hodnotí chvíle s tebou strávené, čo nevrátia sa nikdy, navždy sú vzdialené.
Dňa 22. 12. 2012 si pripomenieme 15. výročie od smrti nášho otca a starého otca
Jozefa STANČEKA.
Česť jeho pamietke.
Odišli ste navždy, niet vás medzi nami, ale v našich srdciach žijete spomienkami. Tak veľa nám ešte mohli dať, prečo ich osud musel tak skoro vziať?
Dňa 8. 11. 2012 uplynulo 28 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mama
Jozefína KRASŇANSKÁ,
rod. Biznárová
z Grinavy a dňa 21. 11. 2012 by sa dožil náš otec
Ondrej KRASŇANSKÝ
85 rokov. S láskou spomínajú dcéry Oľga, Mariena, Jozefína, Terézia a synovia Jozef, Peter s rodinami.
  Už nevidíš slnko, krásny deň, na Grinavskom cintoríne snívaš svoj večný sen. Už niet návratu, ani nádeje, len cesta k hrobu nás k tebe zavedie. Dňa 10. 12 .2012 uplynul 1 rok, čo nás navždy opustil náš drahý
Vojtech KRASŇANSKÝ
z Grinavy Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku. Spomínajú manželka, deti, sestry a bratia s rodinami.
Dňa 23. 11. 2012 uplynulo 20 rokov od smrti manžela, otca a dedka
Vlastimila MORAVČÍKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku. Manželka a deti s rodinami.
 
  Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Dňa 14. 12. 2012 uplynulo 20 rokov od smrti našej milovanej manželky, mamičky a babičky
Evy BENÍČKOVEJ.
Kto ste ju poznali, venujte je tichú spomienku. S láskou spomína manžel, syn a dcéra s rodinami.
Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami, v našich srdciach ostávaš stále s nami. Dňa 7. 12. 2012 sme si pripomenuli 25. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca, dedka a pradedka
Antona HOLANA.
S láskou a úctou spomína celá rodina.
 
  Odišiel si tíško a niet ťa medzi
nami, v srdciach našich žiješ spomienkami. Dňa 3. 12. 2012 sme si pripomenuli 8. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Milana MRAVCA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú manželka Joja, dcéry Jojka a Mirka s rodinami a ostatná rodina.
Dňa 30. 12. 2012 si pripomenieme 2. výročie, čo navždy dotĺklo šľachetné srdce
Ing. Emila ŠINDELÁRA.
S láskou spomína manželka, dcéra a syn s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
 
  Dňa 2. 12. 2012 uplynulo 10 rokov od tragickej nehody našej dobrej mamy, manželky a babky
Karolky VIOLOVEJ
z Pezinka. Kto ste ju poznali, venujte jej spomienku. Dcéry s rodinou a manžel.
7. 12. uplynulo 19 rokov od smrti môjho otca
Štefana VALKUa 19. 12. by sa dožila 90 rokov moja mama
Anna VALKOVÁ.
24. 12. si pripomenieme 1. výročie nečakaného úmrtia
Petra VALKU


a 25. 1. by sa dožil 69 rokov brat
Štefan VALKA,
ktorý tragicky zahynul vo veku 16 rokov. Kto ste ich poznali, venujte im prosím tichú spomienku. Palo Valka s rodinou.
Dňa 17. 12. 2012 uplynulo 8 rokov, čo nás navždy opustil náš otec
Florián HASON.
Spomínajú synovia, dcéra a ostatná smútiaca rodina.
 
  Dňa 2. 1. 2013 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustila naša mama
Ernestína SLOVÁČKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Spomínajú dcéry Erna, Alena, syn Štefan s rodinami.
Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spomienkami. Dňa 25. 12. 2012 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustil, náš drahý a milovaný manžel otec a dedko
Milan ZEMKO.
S láskou spomína manž. Marta, dcéry Ivetka, Martuška, Miladka s rodinami.
 
  Dňa 29.12. uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, svokor a dedko
Milan JERGL.
Za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali, ďakuje manželka a dcéry s rodinami.
Dňa 1. 1. 2012 uplynie 9 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko
Marián GALGÓCI.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku. Manželka, syn a dcéra s rodinami.
 
  Dňa 14. 12. 2012 sme si pripomenuli 10. výročie od úmrtia môjho manžela
Jozefa HLAVAČKU
a v apríli si pripomenieme jeho nedožitých 70 rokov. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Spomína manželka a ostatná smútiaca rodina.
Dňa 18. 12. 2012
sme si pripomenuli 16 rokov, čo nás vo veku 23 rokov opustil náš syn, otec a brat
Marcel VAGAČ
z Pezinka. Spomínajú rodičia, deti Marcelko, Monika a ostatná rodina.
 
  Dňa 22. 12. 2012
by sa dožila pani
Narcissa ČECHOVÁ
z Pezinka 79 rokov. Za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ju poznali, ďakujú Ondrej a Ľubomír s rodinou.
Nezomrel ten, kto ostáva v ľudských srdciach. Len kytičku kvetov ti na hrob môžeme dať, pokojný spánok ti priať a modlitbou na teba spomínať. Dňa 26. 12. 2012 uplynie 10 rokov, čo od nás odišla do večnosti naša mamička
Júlia FÉDEROVÁ.
S láskou spomínajú deti s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Ďakujeme!
 

Ohodnoťte článok: