Odkrývanie najstaršieho Pezinka

December 2012 / Prečítané 1480 krát
  Už takmer desať rokov vás na stránkach týchto novín informujeme o všetkých významných archeologických výskumoch a objavoch, ktoré uskutočnilo Mestské múzeum na pôde Pezinka.
Dlho a možno dodnes sme napriek tomu nevedeli zodpovedať jednu z kľúčových otázok nášho mesta. Kde sa nachádzala tá známa „terra Bozen“ z roku 1208?
   Stredoveké osídlenie, rámcovo datované do 13. storočia, sme výskumami a prieskumami zachytili na Radničnom námestí, pred obchodným domom Billa a v interiéri farského kostola v Pezinku. Logicky sa predpokladalo, že najstaršie osídlenie sa malo postupne rozvíjať v blízkosti sakrálnej stavby, v našom prípade farského kostola. Analýza získaného materiálu, predovšetkým fragmentov keramiky však ukázala, že toto sídlo je takmer o storočie mladšie.
   V máji 2012 sa uskutočnil výskum na Moyzesovej ulici pred dnešným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, o ktorom sme vás už tiež informovali. A práve tento výskum v kontexte širších urbanistických a historických súvislostí možno ukázal prvopočiatky Pezinka v novom svetle.
   Doslova po vrstvách sa podarilo odkryť viacero fáz osídlenia na ploche, aká doteraz v meste nebola skúmaná. Aj rozsah výskumu bol jedným z dôležitých faktorov pri skladaní archeologickej mozaiky tohto miesta. Postupne sa zistilo, že najstaršia architektúra je tvorená niekoľkými zahĺbenými jednoduchými drevenými zemnicami obdĺžnikového tvaru, ktoré stáli kolmo na dnešnú uličnú čiaru a v minulosti rešpektovali starú, dodnes existujúcu cestu z Bratislavy do Trnavy. Súčasťou nálezov z tejto vrstvy bol aj pomere archaický keramický materiál.
   Prečo sídlili Pezinčania práve na tomto mieste? Ak si predstavíme krajinu Pezinka bez dnešnej výstavby, uvideli by sme postupne sa zvažujúce zalesnené svahy Malých Karpát, po úbočiach ktorých tieklo smerom na juh a juhovýchod niekoľko potokov. Tie v priestore za železničnou traťou napájali mohutné Šúrske jazero a močiare naň naviazané. Nami odkrytá osada stála na brehoch potoka, dodnes tečúceho mestom, ktorý v miernom oblúku obkolesoval sídlisko z dvoch strán a vytváral tak jeho prirodzenú ochranu.
   Dnes ešte nevieme s istotou povedať, či sme práve tu odkryli najstaršie stredoveké osídlenie mesta. No v kontexte s ďalšími historickými, urbanistickými a archeologickými informáciami môžeme skonštatovať, že ide o zatiaľ najväčšie preskúmané sídlisko na území mesta, rámcovo datované do 13.-14. storočia.
   Rozptýlenosť nálezov z tohto obdobia v intraviláne dnešného Pezinka však naznačuje, že stredovekých „sídlisk“ tu bolo viac a až ich spojením vznikol známy Bozin.
 
Peter Wittgrúber,  Mestské múzeum v Pezinku
 

Ohodnoťte článok: