Vyúčtovanie dotácií za rok 2012

December 2012 / Prečítané 916 krát
   Nakoľko sa blíži termín vyúčtovania dotácií poskytnutých Mestom Pezinok na rok 2012, chceme upozorniť, že v zmysle VZN č. 11/2011 je žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, povinný vykonať jej písomné zúčtovanie na predpísanom tlačive (Príloha č. 4 tohto VZN) na základe účtovných dokladov do 15. 1. 2013. K vyúčtovaniu je povinný predložiť kópie účtovných dokladov (faktúry, bankové výpisy, hotovostné pokladničné doklady, stručná informácia o realizáciu projektu).
   Pri dodaní vyúčtovania sa stále stretávame s tým, že podklady vyúčtovania sú neúplné, chýbajú hlavne pokladničné doklady a výpisy z účtov, prípadne sú finančné prostriedky použité na iný účel, ako bolo stanovené v Zmluve o poskytnutí dotácie. Týmto upozornením chceme predísť zbytočnej administratíve, prípadne vyrubeniu sankcií.
   Nedodanie vyúčtovania v stanovenom termíne je dôvodom k vylúčeniu subjektu z procesu prideľovania financií na nasledujúci rok.
 
Ing. A. Gusejnova, vedúca OE a MD
 

Ohodnoťte článok: