Podstatné zmeny týkajúce sa miestnej dane za psa, nevýherné hracie automaty, predajné automaty

December 2012 / Prečítané 1573 krát
   V zmysle novelizovaného zákona SNR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku, ktorý je účinný 1. 12. 2012 nás čakajú tieto zmeny:
   1. Spoločné rozhodnutie pre všetky miestne dane, to znamená, že ak daňovník vlastní napr. nehnuteľnosť, psa, prípadne prevádzkuje nevýherné hracie prístroje, predajné automaty v priebehu roka 2013 dostane jedno spoločné rozhodnutie, v ktorom budú uvedené všetky miestne dane alebo niektorá z nich.
2. Splatnosť miestnej dane za psa, nevýherné hracie prístroje, predajné automaty bola do 31. 1. bez vyrubenia. V súčasnosti daňovníci obdržia spoločné rozhodnutie, v ktorom je vyrubená daň splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
3. Tlačivá – Priznanie – na každú miestnu daň sa vzťahuje osobité tlačivo. Ak daňovník v minulosti podal priznanie k niektorej z miestnych daní a daňová povinnosť, niektorej z miestnych daní v priebehu zdaňovacieho obdobia vnikla alebo zanikla, podáva správcovi dane čiastkové priznanie. V čiastkovom priznaní uvádza len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu.
   Pred uplynutím lehoty na podanie priznania alebo čiastkového priznania k niektorej z miestnych daní môže daňovník podať opravné priznanie, pričom na podané priznanie alebo čiastkové priznanie sa neprihliada.
   Ak daňovník zistí, že v priznaní k niektorej z uvedených daní neuviedol správne údaje, podáva dodatočné priznanie.
oddelenie ekonomiky, a miestnych daní
 

Ohodnoťte článok: