Rozpočet Pezinka na budúci rok je schválený

December 2012 / Prečítané 1499 krát
   Mestské zastupiteľstvo na svojom XVI. zasadaní 13. decembra po viac ako hodinovej diskusii schválilo rozpočet mesta Pezinok na rok 2013. Primátor ho nazval rozpočtom stabilizačným, a to i napriek tomu, že je mierne prebytkový, a to vo výške 261 000 €. K dispozícii teda budeme mať v budúcom roku 15 511 496 € na strane príjmov a 15 499 617 € na strane výdavkov (plus 250 000 € z vládou zrušenej dane z predaja nehnuteľného majetku). Pre občanov sú dôležité najmä kapitálové výdavky vo výške 3 390 910 €, ktoré bude mať mesto v budúcom roku k dispozícii. Pripravené sú aj ďalšie priority vo výške 599 500 € (parkoviská, chodníky, cesty) , ktoré sa budú realizovať podľa toho, ako sa bude v priebehu roka napĺňať príjmová časť rozpočtu.
   Primátor pri predkladaní rozpočtu upozornil aj na možné negatíva, ktoré môžu budúcoročný rozpočet výrazne korigovať. Medzi nimi uviedol o. i. neplnenie daňových príjmov, najmä z podielových daní, kde môže prísť v priebehu roka k poklesu, ktorý môže byť spôsobený zlým ekonomickým stavom štátneho rozpočtu. Ďalším rizikom je neplnenie kapitálových príjmov, nepredvídateľné udalosti a najmä havárie. Negatívny môže byť aj dopad nových legislatívnych noriem, napr. výber niektorých daní štátom, prenos kompetencií zo štátu na samosprávu, suplovanie iných subjektov, a pod., ale napríklad aj navýšenie miezd v školách a školských zariadeniach, či zvýšenie cien energií, tovarov a služieb.
   Medzi pozitívami primátor menoval hlavne stabilný výber daní a poplatkov od fyzických a právnických osôb, kapitálové príjmy z predaja nad rozpočtový rámec a schopnosť splácať jestvujúce úvery. Tie sú k dnešnému dňu sú vo výške 2 506 000 €, pričom 1 456 000 € je budova na Radničnom námestí 9 , kde sa istina spláca z nájmov a 1 050 000 € je úver na kúpu a rekonštrukciu Základnej umeleckej školy na ulici M. R. Štefánika. Splatnosť týchto úverov je do roku 2022 a 2026, úver ŠFRB vo výške 959 000 € je splácaný z nájmov bytov, teda nezaťažuje mestský rozpočet. Medzi pozitíva možno zahrnúť aj rezervný fond vo výške 1,8 mil. eur.
   Na zastupiteľstve sa hovorilo aj o Memorande medzi predstaviteľmi miest a vládou SR. Napriek tomu, že nie je pre nás záväzné, pretože nie sme členmi ZMOS-u, navrhované opatrenia spĺňame. Už v predchádzajúcich troch rokoch sme znížili počet pracovníkov o 20 percent (z 86 na dnešných 72).
   V rámci radikálneho šetrenia sme dosiahli aj desaťpercentné zníženie cien tovarov a služieb. V budúcom roku sa chceme sústrediť najmä na zníženie nákladov na energie, a to najmä v budovách patriacich mestu vrátane škôl a školských zariadení. V neposlednom rade treba konštatovať v súvislosti so šetrením aj zníženie platu primátora o 1200 € mesačne, a jeho vzdanie sa odmien v období postupujúcej krízy či zmrazenie miezd pracovníkov Mestského úradu.
   Rozpočet mesta je teda na jednej strane bez veľkých rozvojových akcií, (snáď okrem ISRMO, teda Integrovaných stratégii rozvoja mestských oblastí, ktoré sa týkajú sídliska Sever a sú vo výške 1 700 000 €), ale na druhej strane ho možno nazvať stabilizačný, bez veľkých prepadov a najmä bez výrazného dopadu na peňaženku občanov, bez zvyšovania daní a poplatkov, teda opak toho, čo je už dnes bežné v iných slovenských mestách.
   Za rozpočet hlasovali 14 poslanci: Pavel Alexy, Miloš Andel, Zuzana Čaputová, Ján Čech, Martin Dulaj, František Féder, Gabriel Guštafík, Jozef Chynoranský, Elena Jurčíková, Juraj Pátek, Marián Pátek, Adam Solga, Drahomír Šmahovský, a Peter Wittgrúber.
   Nikto nebol proti.
   Hlasovania sa zdržali: Richard Demovič, Milan Grell, Miroslav Král, Božena Mizerová, Kvetoslava Štrbová a Viktória Tahotná.
   Nehlasoval Juraj Čech.
   Neprítomní boli: Daniela Bauerová, Ľubomír Čech, Marián Šipoš a Katarína Vladová.
 
(ra)

Ohodnoťte článok: