Spomíname

November 2012 / Prečítané 1912 krát
Dňa 2. 12. 2012 uplynie 20 rokov, čo nás opustila naša milá a dobrá mamička a babička
Anna PÓČOVÁ
a 26. 7. 2012 uplynuli 4 roky, čo nás opustil náš otec a starý otec
Ondrej PÓČ
S láskou a vďakou za všetko dobré na nich spomíname.
  Dňa 1. 12. 2012 uplynie 25 rokov od úmrtia manžela, otca a deda
Ondreja SANDTNERA
S úctou a vďakou si spomína najbližšia rodina.
Dňa 10. 12. 2012 uplymie 15. rokov, čo nás navždy opustil
náš drahý brat a otec
Jozef NOSKOVIČ
z Grinavy. S láskou spomínajú deti Klaudia, Braňo a súrodenci s rodinou. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
 
  Dňa 11. 12. 2012 uplynie 5 rokov, čo nás opustil manžel otec,
dedko a pradedko
Ivan ZÁPRAŽNÝ.
S láskou spomína manželka, deti s rodinami a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dňa 2. 12. 2012 uplynie 5 rokov odo dňa, keď nás vo veku 90 rokov opustila naša mamička
Pavla VAŇKOVÁ.
Spomíname na ňu s veľkou láskou.
Deti, vnúčatá, ostatní príbuzní a známi.
 
  Dňa 29. 10. sme si pripomenuli 18. výročie od úmrtia
nášho drahého manžela a otca
Jozefa OSUSKÉHO.
S láskou spomína manželka, synovia s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá.
Dňa 25. 11. uplynie 7 rokov, čo nás navždy opustil milovaný manžel
Ladislav ŠIKULA.
S láskou spomína manželka Anna, syn Marek a ostatná smútiaca rodina. Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
 
  Dňa 21. 11. 2012 sme si pripomenuli 10 rokov od smrti našej milovanej mamičky a babičky
Agneše NAGYOVEJ.
S láskou spomína dcéra Gabriela s rodinou a ostatná rodina.
Dňa 4. 12. 2012 uplynie 6 rokov, čo nás opustil milovaný otec
Ján KOVÁČIK
zo Šenkvíc. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomína manželka a deti s rodinami.
 
V týchto dňoch si pripomíname 15. výročie úmrtia našej mamy
Betky KOCMÁLOVEJ
a 14. výročie úmrtia nášho otca
Jozefa KOCMÁLA.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. Deti s rodinami.
Dňa 9. 12. 2012 bude 10 rokov čo nás navždy tragicky opustil
Anton KOVALÍK.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Manželka, deti a ostatná rodina.
 
  Dňa 23. 11. 2012 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustil náš drahý
Rudolf KOPÁL.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Dňa 12. 11. 2012 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
František ROZPRÝM.
Za tichú spomienku všetkým ktorí nezabudli ďakujeme.
Smútiaca rodina.
 
Zhasli oči, utíchol hlas, miloval všetkých nás. Klesli ruky, ktoré pre nás pracovali, dotĺklo srdiečko, ktoré sme tak milovali. Dňa 20. 10. 2012 by sa dožil 50. narodenín náš drahý manžel, otec, syn, zať, brat, strýko, krstný otec a dedko
Peter DARULA.
Ťažko je uveriť že jeho dobré srdiečko nebije, ťažko je pochopiť, že nežije. Odišiel náhle, bez rozlúčky, vo veku 42 rokov. Už len kyticu kvetov a lásky môžeme ti dať, modlitbu tichú odriekať. Za všetko krásne ďakovať. S láskou a úctou spomínať. Manželka Miroslava, deti Martin s priateľkou Silviou, Lenka, Kristínka, Peter, mama Terézia, súrodenci Miroslav a Jana s rodinami, svokra Ľudmila, vnúčik Davidko a ostatná rodina.
Dňa 15. 11. 2012 sme si pripomenuli nedožité 80. narodeniny nášho milovaného otca a dedka
Alfréda HUBRICHA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou spomínajú deti s rodinami.
 
  Dňa 21. októbra uplynulo 10 rokov od smrti manžela, otca a dedka
Augustína STANČEKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Spomínajú: manželka Ľudmila, synovia Peter a Miroslav s rodinami.
Dňa 6. 11. 2012 bolo 10 rokov, čo nás navždy opustil
manžel, otec a dedko
Matej KAPRÁŇ.
S láskou spomínajú manželka, deti s rodinami a ostatná
smútiaca rodina.
 
  14. novembra uplynulo 10 rokov odvtedy, čo navždy dotĺklo šľachetné srdce
Milana KONFRÁTERA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Manželka a deti s rodinami.
Dňa 26. 11. 2012 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustil náš drahý
Ľudovít SCHAUBMAR.
S láskou spomína manželka, synovia,
dcéra a ostatná smútiaca rodina
 
Dňa 11. 11. 2012 uplynulo 20. rokov, čo nás navždy opustil náš otec a dedko
Imrich ČUPÁK
a 1. 12. 2012 uplynie 6 rokov, čo nás navždy opustila naša mama a babka
Marta ČUPÁKOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú syn Vladimír a dcéra Ľubica s rodinami. Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
Dňa 6.11.2012 uplynulo 8 rokov, čo nás navždy opustil náš otec, svokor a dedko
Pavel BUBENÍK.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Synovia s rodinami.
 
  Dňa 22.10.2012 uplynulo 6 rokov, čo nás navždy opustil náš otec, svokor a dedko
Milan CIBULKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dcéra s rodinou.
Tak tíško ako sen, nadíde tvojich narodenín deň. My ti už nič nemôžeme priať, len kytičku kvetov na tvoj hrob dať a s láskou na teba spomínať. Dňa 15. 11. 2012 sme si pripomenuli nedožité 42. narodeniny našej milovanej
Anitky KLAMOVEJ
rod. Bučekovej.
Kto ste ho ju poznali, prosím, venujte jej tichú spomienku spolu s nami. Smútiaca rodina.
 
  Dňa 24. 11. 2012 uplynie 25 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
Rudolf LOŠONSKÝ.
S láskou spomínajú mama a sestry s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosíme, tichú spomienku.
Dňa 14. 11. 2012 uplynulo 10 rokov od smrti našej
drahej mamy a babky
Anny ŠUBOVEJ
rod. Bauerovej.
S láskou na ňu spomína celá rodina. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
 

Ohodnoťte článok: