Informácie k dani z nehnuteľností

November 2012 / Prečítané 943 krát
   Nakoľko sa blíži koniec roka, upozorňujeme daňovníkov, u ktorých nastala zmena, aby si nezabudli podať daňové priznanie. Priznanie musia podať nielen noví, ale aj doterajší vlastníci, ale len vtedy, ak u nich nastali v priebehu roku 2012 dôležité zmeny. Okrem kúpy a predaja je to napr. vydanie stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, zmena účelu využitia stavby a pod.
   Termín podania daňového priznania je do 31. 1. 2013, ale privítame, ak si vlastníci nehnuteľností túto povinnosť budú plniť priebežne, t. j. v priebehu roka a nebudú čakať na koniec tohto termínu. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť u správcu dane na prízemí – v kancelárii prvého kontaktu Mestského úradu Pezinok, prípadne ich nájdete na internetovej stránke mesta. 1. decembra 2012 nadobudla účinnosť novela zákona č. 582//2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorou sa zjednodušuje podanie daňového priznania – daňovník si už nemusí daň vypočítať, iba vypíše údaje, potrebné na vyrubenie dane. Ak si daňovník nepodá daňové priznanie, prípadne nedodrží termín na podanie daňového priznania, správca dane je povinný daňovníkovi uložiť pokutu.
 
odd. ekonomiky a miestnych daní.
 

Ohodnoťte článok: