Finančné dotácie Mesta Pezinka na rok 2013

November 2012 / Prečítané 1420 krát
   Oznamujeme všetkým žiadateľom o poskytnutie účelových finančných prostriedkov pre oblasť športu, kultúry a sociálnej pomoci z rozpočtu Mesta Pezinka na rok 2013, že termín na podanie žiadosti je najneskôr do 30. novembra 2012 (v zmysle VZN č. 11/2011 a VZN č. 9/2012 – sú zverejnené na www.pezinok.sk ).Rozhoduje dátum pečiatky podateľne MsÚ Pezinok.
   O poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 11/2011 môže požiadať len fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo trvalým pobytom na území Mesta Pezinok.
   Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné podať na predpísanom tlačive „Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok .......“ (príloha č. 1 VZN č. 11/ 2011).
   Pri žiadostiach o dotáciu pre oblasť športu pre športové kluby je potrebné k „Žiadosti“ priložiť prílohu č. 2 „Tabuľka členov“ a prílohu č. 3 „Zoznam členov“ (VZN č. 9/2012).
   Žiadosť predkladá žiadateľ na každý projekt, resp. pre každú činnosť osobitne v jednom originálnom vyhotovení vrátane všetkých požadovaných príloh. Tieto tlačivá sú k dispozícii v kancelárii prvého kontaktu na prízemí Mestského úradu, Radničné námestie č. 7 a na stránke www.pezinok.sk  – Žiadosti a tlačivá.
   Žiadosť je potrebné zaslať, resp. odovzdať na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok – podateľňa.
   Informácie: A. Stašová, oddelenie ekonomiky a miestnych daní, MsÚ Pezinok, tel. č. 033/ 690 11 64, anna.stasova@msupezinok.sk 
 

Ohodnoťte článok: