Spomíname

Október 2012 / Prečítané 1543 krát
Dňa 10. 11. 2012 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
Jozef SUCHÁREK.
S láskou spomínajú manželka, deti a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
 
  Dňa 15. 10 2012 uplynulo 5 rokov od smrti manžela, otca a dedka
Milana PEŠKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Manželka a dcéry s rodinami.
Dňa 29. 10. 2012 si pripomenieme 2. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Vojtecha ONDROVIČA.
S láskou spomína manželka, deti a vnúčatká Emka a Ninka.
 
Dňa 23. 9. sme si pripomenuli 41 rokov od úmrtia nášho otca
Františka ČÍŽIKA
z Grinavy a 3. 10. sme si pripomenuli 10 rokov od úmrtia našej mamy

Márie ČÍŽIKOVEJ.
S láskou spomínajú dcéry Jarmila, Terézia a Emília s rodinami.
24. 9. 2012 by sa dožil
Štefan WITTGRÚBER
80. narodenín. S láskou spomínajú syn Štefan s manželkou Ankou, s dcérami a vnúčatami.
 
  Dňa 22. 10 2012 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mama
Mária NEYOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. Spomína dcéra Terka s Jozefom.
Dňa 1. 10. 2012 sme si pripomenuli 1. výročie smrti nášho syna
Tomáša TAKÁČA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Spomínajú mama, otec, sestra, brat, neter a priatelia.
 
  Dňa 8. 11. 2012 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel otec a dedko
Eduard HANUSEK.
S láskou spomína manželka, synovia a ostatná smútiaca rodina. Nezabúdame.
Už nevidíš slnko, krásny deň, na Cajlanskom cintoríne snívaš svoj večný sen. Už niet návratu, ani nádeje, len cesta k hrobu nás k tebe zavedie. V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal každý, kto ťa mal rád. Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš v srdciach tých, ktorí ťa milovali.
Dňa 14. 11. si pripomenieme 6. výročie smrti nášho milovaného otca a manžela
Jána HABERLU.
S láskou spomína smútiaca rodina.
 
  „Čas plynie,ale smútok v srdci zostáva“ Dňa 13. 10. 2012 uplynuli 4 smutné roky, čo nás navždy opustil náš drahý milovaný manžel
Ľudovít SCHAVEL.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a s láskou spomínajú s nami. Manželka Katarína, dcéra Silvia, syn Ľudovít a vnuk Vaško.
Dňa 29. októbra 2012 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil náš drahý otec
Eduard BENČÚRIK
z Pezinka. Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomína dcéra Gita a ostatná smútiaca rodina.
 
  Dňa 4. 9. by sa dožil 66 rokov náš brat
Rudolf ČÍŽIK
z Grinavy a 29. 11. si pripomenieme 4. výročie úmrtia nášho brata

Jozefa ČÍŽIKA.
S láskou spomínajú sestry Jarmila, Terézia a Emília s rodinami.
Dňa 1. 9. uplynul rok od rozlúčky s našou sestrou
Máriou KANKAROVOU.
S láskou spomínajú sestry Eva a Jožka s rodinou.
Odišli ste navždy, niet vás medzi nami, ale v našich srdciach žijete spomienkami. Dňa 2. 11. 2012 si pripomenieme 8. výročie úmrtia
Jána NEVORALA
a v júli sme si pripomenuli 32. výročie úmrtia
Alžbety NEVORALOVEJ.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. Dcéra Anka s rodinou.
Dňa 8. 10. 2012 uplynul rok, čo nás navždy opustila naša drahá mamina
Vierka BUBENKOVÁ
rod. Haraslínová.
S láskou spomínajú dcéry a syn s rodinami.
 
  Odišiel si nečakane, na rozlúčku nebol čas. Odišiel si nám všetkým, ktorí ťa radi mali, bez toho, aby nám tvoje ústa zbohom dali. Dňa 13. 10. 2012 sme si pripomenuli prvé výročie od úmrtia nášho drahého
Jozefa NÍDELA.
S láskou spomína celá rodina.
Dňa 3. 10. 2012 sme si pripomenuli 7. výročie smrti
Milana SVETLÁKA.
S láskou spomínajú manželka, syn Milan, nevesty Valika a Andrejka, vnuci Andrejko, Paťko, Romanka a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  So slzami v očiach a smútkom v srdci si 2. 11. 2012 pripomenieme 12. výročie tragickej smrti milovaného 26-ročného
Martina SVETLÁKA.
S bôľom spomína matka, brat s rodinou, manželka, dcéra Romanka a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Dňa 1. 10. by sa dožil náš otec, starý otec
Štefan SLANÝ
95 rokov a 7. 10. uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila naša mama, babka, prababka
Františka SLANÁ.
S láskou na nich spomína päť dcér s rodinami.
  Ťažko je vysloviť, čo v srdci cítime. Len ten, kto stratí najbližších, vie, že nič na svete mu ich nenahradí. To, že sa rana v srdci zahojí, je len klam. Dňa 26. 10. 2012 uplynuli 4 roky, čo nás opustil náš milovaný otec, manžel a dedko
Štefan ADLER.
S láskou spomíname a za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli, ďakuje manželka s rodinou.
Dňa 31. 10. 2012 uplynú dva roky, čo nás navždy
opustil drahý manžel
František NAGY.
S láskou a vďakou spomína manželka Štefánia a ostatná rodina. Venujte mu prosím s nami tichú spomienku.
 

Ohodnoťte článok: